listopad 03, 2022
Aktualności

IV Konferencja: Prawo nowych technologii – aktualne problemy i nowe wyzwania

????8 listopada 2022 odbędzie się IV Konferencja: Prawo nowych technologii – aktualne problemy i nowe wyzwania, organizowana przez Wydawnictwo C.H.Beck.

W latach 2022–2023 w prawie Unii Europejskiej i w prawie polskim zostały już przyjęte lub mają zostać uchwalone nowe akty prawne, kluczowe dla funkcjonowania gospodarki cyfrowej.

Równocześnie pojawiły się wytyczne, wydawane przez organy regulacyjne odpowiadające za określony obszar prowadzenia działalności w Internecie. Dotyczy to zarówno regulatorów unijnych, jak polskich. Na to nakładają się nowe problemy dotyczące stosowania już obowiązujących przepisów prawa nowych technologii. Problematyka ta będzie przedmiotem poszczególnych paneli i prezentacji eksperckich.

Rozwój usług cyfrowych nie jest możliwy bez technologii informatycznych (IT). W związku z coraz szerszym zastosowaniem chmury obliczeniowej szczególnie aktualne jest pytanie, które z elementów tradycyjnych umów wdrożenia IT mogą być wykorzystywane w umowach „chmurowych”. Dotyczy to między innymi umów na świadczenie usług w modelu PaaS i SaaS. Innym, istotnym problemem prawnym, jest rozróżnienie pomiędzy umowami outsourcingu IT, a umowami na udostępnianie pracowników IT (body leasing). W trakcie konferencji omówione zostaną między innymi omówione sposoby ograniczania ryzyk prawnych związanych z tego rodzaju umowami.

W dniu 5.7.2022 r. uchwalona została nowa „konstytucja Internetu”, za jaką powszechnie uważa się Rozporządzenie UE pt. Akt o Usługach Cyfrowych.  W Rozporządzeniu nałożono szczególne obowiązki na platformy internetowe. Dotyczy to między innymi zapobieganiu rozpowszechniania nielegalnych i szkodliwych treści, w tym o charakterze Związane jest to między innymi z ich kluczową rolą w prowadzeniu debaty publicznej w Internecie, w tym o charakterze dezinformacji i fake newsów. Dla rynku mediów elektronicznych bardzo duże znaczenie będzie miała również obecnie procedowana nowelizacja prawa autorskiego, stanowiąca implementację dyrektywy w sprawie prawa autorskiego i prawach pokrewnych na jednolitym rynku cyfrowym.

Wyjątkowo dużo zmian legislacyjnych dotyczy handlu elektronicznego. Są one wynikiem implementacji do prawa polskiego trzech dyrektyw Unii Europejskiej: Omnibus, towarowej oraz  cyfrowej. W tracie konferencji omówione zostaną nie tylko najważniejsze konsekwencje prawne związane z nowymi regulacjami, ale również ich wpływ na modele biznesowe platform e-commerce.

Dla ochrony danych osobowych i prywatności w sieciach łączności elektronicznej podstawowe znaczenie będzie miało Prawo komunikacji elektronicznej, którego uchwalenie jest planowane jeszcze w 2022 r. Istotny wpływ będą miały również nowe akty prawne takie jak: Akt w sprawie zarządzania danymi (DGA), Data Act, czy Akt w sprawie sztucznej inteligencji. W ostatnich latach istotne zmiany nastąpiły na rynku reklamy internetowej, co związane jest między innymi z szeregiem decyzji i orzeczeń dotyczących korzystania z cookies. W związku z coraz szerszym stosowaniem innowacji, takich jak chmura obliczeniowa, Internet rzeczy (IoT), sztuczna inteligencja (AI), czy blockchain, w ostatnim czasie wydane zostało szereg wytycznych dotyczących zasad ochrony danych osobowych i prywatności, które powinny zostać wzięte pod uwagę przy ich wdrażaniu. W trakcie konferencji omówiona zostanie również problematyka stosowania dotychczasowych przepisów o ochronie prywatności w wirtualnym świecie (metaversum).

W Polsce nadal trwają prace legislacyjne nad nowelizacją ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa. Równocześnie prowadzone są kontrole wykonywania przepisów ustawy przez operatorów usług kluczowych oraz dostawców usług cyfrowych. Problematyka ta będzie przedmiotem jednego z paneli, opisane zostaną również zasady ochrony przed cyberatakami oraz postępowania w przypadku ich nastąpienia.

Powyższa problematyka zostanie przedstawiona przez znakomitych ekspertów, reprezentujących środowiska nauki prawa, biznesu, a także prawników realizujących, w kancelariach i wewnętrznych działach prawnych, największe projekty innowacyjne w Polsce. Podzielą się oni swoimi doświadczeniami z zakresu tworzenia i stosowania przepisów prawa nowych technologii.

Mamy nadzieję, że doświadczenie, którym uczestnicy poszczególnych paneli chcą się z Państwem podzielić, pozwoli na lepsze zrozumienie prawa nowych technologii, a także sprawdzonych już w praktyce rozwiązań.

Program konferencji obejmuje 5 eksperckich paneli dyskusyjnych:

Panel I - Zmiany na rynku umów IT

Panel II - Zmiany na rynku mediów w 2023 r.

Panel III - Ochrona w danych osobowych i prywatności w nowoczesnych technologiach – nadchodzące zmiany, trendy i wyzwania

Panel IV - Wpływ zmian w ochronie konsumentów na e-handel. Perspektywa prawna i biznesowa

Panel V - Innowacje i prawo. Czy można skutecznie obronić się przed cyberatakiem?

W trakcie konferencji dowiesz się m.in.:

 • jakie są różnice pomiędzy „tradycyjnymi” umowami wdrożenia IT oraz umowami o świadczenie usług chmury obliczeniowej,
 • które z klauzul są najważniejsze w umowach o świadczenie usług chmury obliczeniowej,
 • jakie są różnice pomiędzy outsourcingiem IT a body leasingiem IT,
 • jak limitować ryzyka w umowach na udostępnianie pracowników IT,
 • jakie szczególne obowiązki nałożono na platformy internetowe w Akcie o Usługach Cyfrowych,
 • jakie regulacje prawne mają na celu zwalczanie dezinformacji i fake news,
 • jakie znaczenie dla rynku mediów elektronicznych będzie ma obecnie procedowana w Polsce nowelizacja prawa autorskiego,
 • znaczeniu jakie dla ochrony prywatności i danych osobowych w sieciach łączności elektronicznej będą miały nowe regulacje prawne – Akt w sprawie zarządzania danymi (DGA), Data Act oraz Akt w sprawie sztucznej inteligencji,
 • nowych trendach w reklamie internetowym oraz wytycznych regulatorów oraz orzecznictwie sądowym dotyczących cookies,
 • zastosowaniu przepisów RODO do metaversum,
 • wytycznych wydanych w sprawie ochrony danych osobowych i prywatności przy wdrażaniu innowacji (m.in. chmura obliczeniowa, Internet rzeczy, sztuczna inteligencja, blockchain),
 • najważniejszych zmianach dla handlu elektronicznego wynikających z implementacji dyrektyw UE: Omnibus, towarowej i cyfrowej,
 • które z najnowszych zmian w prawie konsumenckich są najtrudniejsze do wdrożenia w e-handlu,
 • planowanych zmianach w ustawie o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa,
 • różnych sposobach zabezpieczeń przed cyberatakami,
 • obowiązkach prawnych w przypadku naruszenia poufności danych i systemów IT.

e-Izba jest patronem konferencji!

????Szczegóły i rejestracja: https://www.akademia.beck.pl/szkolenie/1172-iv-konferencja-prawo-nowych-technologii--aktualne-problemy-i-nowe-wyzwania#program