Statut

Statut Izby Gospodarki Elektronicznej to najważniejszy dokument działalności e-Izby.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Art. 1

 1. Izba Gospodarki Elektronicznej (zwana dalej ?e-Izbą?) jest organizacją samorządu gospodarczego, reprezentującą interesy gospodarcze zrzeszonych w niej przedsiębiorców, w szczególności wobec organów władzy publicznej.
 2. Nazwa e-Izby w języku angielskim brzmi: Chamber of Digital Economy.
 3. e-Izba posiada osobowość prawną i działa na podstawie ustawy z dnia 30 maja 1989 r. o izbach gospodarczych (t.j. Dz. U. z 2009 r., Nr 84, poz. 710 z późn. zmn.) oraz postanowień niniejszego statutu (zwanego dalej ?Statutem?).
 4. e-Izba zrzesza krajowe podmioty prowadzące działalność gospodarczą z wykorzystaniem rozwiązań informatycznych i sieci teleinformatycznych, w szczególności Internetu, polegającą na prowadzeniu handlu elektronicznego (tj. sprzedaży towarów oraz usług na postawie umów zawieranych bez jednoczesnej obecności obu stron, przy wykorzystaniu elektronicznych środków porozumiewania się na odległość) lub świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. świadczonych na odległość, za pomocą urządzeń elektronicznych, na indywidualne żądanie usługobiorcy, w tym usług które nie są wynagradzane przez tych, którzy je otrzymują, takie jak usługi polegające na oferowaniu informacji on-line). e-Izba zrzesza także krajowe podmioty prowadzące działalność gospodarczą w zakresie dostarczania rozwiązań informatycznych (w formie usług i produktów) dedykowanych bezpośrednio do wykonywania działalności wskazanej w powyższym zdaniu pierwszym. Za krajowe podmioty uważa się również przedsiębiorców zagranicznych prowadzących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalność gospodarczą w przedmiocie powyżej opisanym w formie oddziału; w przypadku takich przedsiębiorców, ilekroć Statut odnosi się do działalności gospodarczej Członka e-Izby (art. 5 ust. 1, art. 7 ust. 1 pkt b, art. 8 ust. 3), uwzględnia się tylko działalność gospodarczą prowadzoną na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 5. e-Izba może nawiązać współpracę z zagranicznymi podmiotami prowadzącymi działalność opisaną w ust. 4 niniejszego artykułu, jak również z podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą w przedmiocie świadczenia usług bezpośrednio wspierających działalność opisaną w ust. 4 niniejszego artykułu oraz dostarczających rozwiązania informatyczne na potrzeby takiej działalności.
 6. e-Izba może nawiązać współpracę z krajowymi i zagranicznymi organizacjami nieprowadzącymi działalności gospodarczej, których działalność statutowa dotyczy gospodarki elektronicznej a cele są podobne do celów i zadań e-Izby.
 7. Podmioty wskazane w ust. 5 i 6 niniejszego artykułu mogą w szczególności zostać Partnerami e-Izby.

Art. 2

 1. Siedzibą e-Izby jest miasto Warszawa.
 2. e-Izba działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. e-Izba może tworzyć swoje biura, przedstawicielstwa, oddziały, zakłady i filie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 4. e-Izba może być członkiem i założycielem organizacji krajowych i zagranicznych o profilu działania podobnym do przedmiotu działalności e-Izby.

Art. 3

 1. e-Izba może prowadzić w kraju i za granicą, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, działalność gospodarczą.
 2. Dochód z prowadzonej przez e-Izbę działalności gospodarczej służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między Członków e-Izby.

Art. 4

e-Izba może wykonywać niektóre zadania zastrzeżone w przepisach prawa dla administracji państwowej powierzone jej, na jej wniosek lub za jej zgodą, w drodze rozporządzenia przez Radę Ministrów.

ZADANIA E-IZBY ORAZ SPOSOBY ICH REALIZACJI

Art. 5

 1. Podstawowym celem e-Izby jest działalność na rzecz rozwoju polskiego rynku gospodarki elektronicznej oraz popularyzacja szeroko rozumianych usług społeczeństwa informacyjnego, w szczególności poprzez współpracę e-Izby z podmiotami zewnętrznymi, a także reprezentację interesów Członków e-Izby związanych z ich działalnością opisaną w art. 1 ust. 4 w dialogu z instytucjami polskiej administracji rządowej i samorządowej, Unii Europejskiej oraz organizacjami pozarządowymi w kraju i na świecie.
 2. Cele i zadania e-Izby sprowadzają się do:
 • a) reprezentowania interesów Członków e-Izby w odniesieniu do ich działalności opisanej w art. 1 ust. 4 oraz innych podmiotów związanych z branżą gospodarki elektronicznej wobec organów administracji rządowej i samorządu terytorialnego, organizacji społeczno-zawodowych krajowych i zagranicznych oraz innych podmiotów,
 • b) podejmowania aktywności w procesach legislacyjnych dotyczących obszarów związanych pośrednio lub bezpośrednio z rynkiem gospodarki elektronicznej,
 • c) podejmowania działań na rzecz popularyzowania i wspierania inicjatyw wykorzystania innowacji technologicznych, informacyjnych i komunikacyjnych (ICT) w różnych sferach życia gospodarczego oraz społecznego,
 • d) prowadzenia działalności informacyjnej, badawczej, szkoleniowej i wydawniczej,
 • e) wspierania rozwoju przedsiębiorczości w sektorze gospodarki elektronicznej,
 • f) wydawania opinii o istniejących zwyczajach w ramach rynku gospodarki elektronicznej,
 • g) delegowania swoich przedstawicieli na zaproszenie organów państwowych do uczestniczenia w pracach instytucji doradczo-opiniodawczych,
 • h) kształtowania i upowszechniania zasad etyki w działalności gospodarczej,
 • i) zapewniania wsparcia organizacyjnego dla funkcjonowania przy e-Izbie sądu polubownego,
 • j) wykonywania innych zadań wynikających z ustawy z dnia 30 maja 1989 r. o izbach gospodarczych oraz decyzji organów statutowych e-Izby

3. e-Izba realizuje wskazane wyżej zadania statutowe między innymi poprzez:

 • a) upowszechnianie informacji o toczących się inicjatywach legislacyjnych w Polsce i Unii Europejskiej,
 • b) inicjowanie tworzenia nowych rozwiązań i aktów prawnych, a także opiniowanie i udział w konsultacjach dotyczących planowanych i obowiązujących regulacji,
 • c) rozpowszechnianie informacji dotyczących usług społeczeństwa informacyjnego i gospodarki elektronicznej,
 • d) prowadzenie badań oraz sporządzanie opinii, raportów i analiz a także wydawanie publikacji,
 • e) organizowanie szkoleń, spotkań, konferencji branżowych a także innych inicjatyw edukacyjnych oraz popularyzatorskich na rzecz rozwoju gospodarki elektronicznej,
 • f) współpracę z organami administracji rządowej i samorządowej w zakresie rozwoju gospodarki elektronicznej,
 • g) współpracę i wymianę doświadczeń ze środowiskami, organizacjami i instytucjami (oświaty, nauki, kultury, gospodarki, masowego przekazu itp.) oraz podmiotami działającymi w Polsce i poza jej granicami, w tym innymi izbami gospodarczymi, w zakresie zagadnień zbieżnych z celami e-Izby,
 • h) ustanawianie ekspertów e-Izby w dziedzinach związanych z gospodarką elektroniczną,
 • i) tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi zainteresowań i realizacji projektów związanych z informatyzacją, a także propagowanie działań dążących do aktywizacji zawodowej i społecznej, przy wykorzystaniu nowych technologii,
 • j) ułatwianie dostępu do doradztwa prawnego w zakresie gospodarki elektronicznej przedsiębiorcom oraz użytkownikom Internetu.

CZŁONKOWIE ORAZ ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

Art. 6

 1. Członkami e-Izby mogą zostać podmioty wymienione w art. 1 ust. 4.
 2. Podmiotom wymienionym w art. 1 ust. 5 i ust. 6 może zostać nadany status Partnera e-Izby.

Art. 7

 1. Członkom e-Izby przysługuje prawo do:
 • a) uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, w tym uczestniczenia w wyborze członka Rady e-Izby zgodnie z procedurą przewidzianą w Statucie,
 • b) uczestnictwa we wszystkich formach działalności e-Izby bezpośrednio związanych z zakresem działalności gospodarczej Członka e-Izby,
 • c) korzystania z wszelkich form pomocy e-Izby,
 • d) wyrażania opinii o działalności e-Izby,
 • e) zgłaszania wniosków do Sądu e-Izby o rozpatrzenie sprawy lub wydanie opinii,
 • f) dostępu do informacji i materiałów opracowanych lub pozyskanych przez e-Izbę,
 • g) zgłaszania postulatów co do działania e-Izby.

2. Członek e-Izby ma obowiązek:

 • a) przestrzegania postanowień Statutu oraz regulacji przyjętych w e-Izbie, w szczególności Kodeksu Etyki Członków e-Izby oraz regulaminów,
 • b) uczestnictwa w realizacji statutowych celów i zadań e-Izby,
 • c) przestrzegania zasad etyki zawodowej i dobrych obyczajów,
 • d) działaniem i postawą dbać o dobre imię e-Izby,
 • e) terminowo opłacać składki członkowskie i inne należności na rzecz e-Izby,
 • f) udzielać e-Izbie niezbędnych informacji na swój temat na potrzeby prawidłowego funkcjonowania e-Izby, w tym wskazywać swój aktualny adres poczty elektronicznej oraz aktualizować dane stanowiące postawę do kwalifikacji Członka e-Izby do Grupy Tematycznej.

Art.8 

 1. Każdy z Członków e-Izby należy do jednej z Grup Tematycznych.
 2. W ramach e-Izby funkcjonują następujące Grupy Tematyczne:
 • a) ?Sklepy internetowe?, do której należą serwisy internetowe prowadzące detaliczny handel elektroniczny,
 • b) ?Platformy e-commerce?, do której należą operatorzy serwisów – platform internetowych udostępniających narzędzia do zawierania umów w trybie on-line i organizujących tryb zawierania takich umów, porównywarki cenowe i portale ogłoszeniowe,
 • c) ?Płatności on-line?, do której należą operatorzy platform pośredniczących w płatnościach elektronicznych i świadczący usługi bankowości elektronicznej,
 • d) ?Treści cyfrowe?, do której należą internetowe serwisy oferujące nabycie w trybie on-line produktów informatycznych i utworów cyfrowych, takich jak audiobooki, e-booki, Video-on-Demand, bądź uzyskanie dostępu do tych produktów i utworów; do Grupy tej nie należą operatorzy gier on-line,
 • e) ?IT?, do której należą podmioty dostarczające rozwiązania informatyczne (w formie usług i produktów) dedykowane bezpośrednio do wykonywania działalności opisanej w art. 1 ust. 4 zd. 1,
 • f) ?Usługi społeczeństwa informacyjnego?, do której należą Członkowie e-Izby, których wiodąca działalność w zakresie opisanym w art. 1 ust. 4 jest inna, niż wskazane dla innych Grup Tematycznych.
 1. Zarząd kwalifikuje Członka e-Izby do danej Grupy Tematycznej na postawie deklaracji Członka e-Izby. W deklaracji Członek e-Izby powinien wskazać, która z Grup Tematycznych jest najbardziej zbliżona do wiodącej działalności tego Członka e-Izby mieszczącej się w zakresie opisanym w art. 1 ust. W przypadku zmiany Członek e-Izby powinien złożyć oświadczenie aktualizujące wskazanie Grupy Tematycznej, na tej postawie w terminie 7 dni Zarząd dokonuje kwalifikacji Członka e-Izby do danej Grupy Tematycznej. Decyzja Zarządu w przedmiocie odmowy zmiany kwalifikacji wymaga uzasadnienia. W terminie 7 dni od daty doręczenia decyzji o odmowie zmiany kwalifikacji wraz z uzasadnieniem Członek e-Izby może złożyć odwołanie do Sądu e-Izby. Sąd e-Izby rozpatruje odwołanie w terminie 30 dni. Do dnia uprawomocnienia się decyzji Zarządu, bądź do dnia rozpatrzenia odwołania przez Sąd e-Izby, Członek e-Izby pozostaje w dotychczasowej Grupie Tematycznej.
 2. Podczas obrad Walnego Zgromadzenia Członków e-Izby uwzględnia się zakwalifikowanie Członka e-Izby do danej Grupy Tematycznej aktualne na koniec dnia przypadającego bezpośrednio przed dniem rozpoczęcia obrad.

Art.9

 1. O przyjęciu w poczet Członków e-Izby decyduje Zarząd po rozpatrzeniu zgłoszenia kandydata.
 2. W celu dokonania zgłoszenia kandydat powinien złożyć deklarację członkowską w formie określonej uchwałą Zarządu, obejmującą zobowiązanie do przyjęcia obowiązków Członka e-Izby i uiszczenia opłaty wpisowej, wraz z wypełnionym formularzem informacyjnym obejmującym w szczególności wskazanie Grupy Tematycznej oraz z wymaganymi przez e-Izbę dokumentami potwierdzającymi spełnienie wymogów statutowych i podanych w formularzu informacyjnym danych.
 3. W celu rozpatrzenia zgłoszenia oraz dokonania jego prawidłowej oceny Zarząd może zwrócić się do kandydata o dodatkowe informacje lub dokumenty wyznaczając termin do ich dostarczenia.
 4. Decyzja o przyjęciu bądź odmowie przyjęcia w poczet Członków e-Izby doręczana jest kandydatowi niezwłocznie po jej podjęciu.
 5. Decyzja o odmowie przyjęcia wymaga uzasadnienia.
 6. W terminie 7 dni od daty doręczenia decyzji o odmowie przyjęcia wraz z uzasadnieniem kandydat może złożyć odwołanie do Sądu e-Izby. Sąd e-Izby rozpatruje odwołanie w terminie 30 dni. Decyzja Sądu e-Izby jest ostateczna.
 7. Przyjęcie w poczet Członków e-Izby następuje z chwilą doręczenia decyzji Zarządu w tym przedmiocie albo ? w przypadku złożenia odwołania ? z chwilą doręczenia decyzji Sądu e-Izby o pozytywnym rozpatrzeniu odwołania.

Art. 10

 1. Członkostwo w e-Izbie ustaje na skutek:
 • a) otrzymania przez Zarząd pisemnej rezygnacji Członka e-Izby,
 • b) utraty pełnej zdolności do czynności prawnych przez Członka e-Izby będącego osobą fizyczną bądź jego śmierci ? z dniem utraty tej zdolności bądź śmierci,
 • c) rozwiązania Członka e-Izby będącego osobą prawną bądź jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej mogącą we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania ? z dniem rozwiązania,
 • d) wykluczenia z e-Izby na podstawie prawomocnej uchwały Zarządu podejmowanej w przypadku:
  • i) rażącego lub uporczywego naruszenia przez Członka e-Izby, mimo wezwania Zarządu do zaprzestania naruszenia, postanowień Statutu, bądź regulacji przyjętych w e-Izbie, w szczególności Kodeksu Etyki Członków e-Izby oraz regulaminów, z zastrzeżeniem podpunktu iii,
  • ii) utraty przez Członka e-Izby statutowych przesłanek przyjęcia w poczet Członków e-Izby,
  • iii) zaleganiu przez Członka e-Izby z zapłatą składki członkowskiej przez okres dłuższy niż 6 miesięcy.
 1. W przypadku, gdy Członek e-Izby zalega z zapłatą składki członkowskiej, Zarząd wzywa Członka e-Izby do dokonania zapłaty. W braku pełnej realizacji tego wezwania w terminie nie krótszym niż 7 dni, Zarząd dokonuje ponownego wezwania do zapłaty. Jeżeli po upływie 7 dni od otrzymania ponownego wezwania, Członek e-Izby nadal będzie zalegał z zapłatą choćby części składki członkowskiej, Zarząd podejmuje decyzję o zawieszeniu Członka e-Izby w jego prawach do czasu pełnego uregulowania zaległości, co nie wyłącza podjęcia przez Zarząd uchwały w przypadku wskazanym w ust. 1 pkt d ppkt iii niniejszego artykułu.
 2. Decyzja w sprawie wykluczenia z e-Izby wraz z uzasadnieniem doręczana jest Członkowi e-Izby niezwłocznie po jej podjęciu.
 3. W terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji o wykluczeniu z e-Izby wraz z uzasadnieniem Członek e-Izby może złożyć odwołanie do Sądu e-Izby. Sąd e-Izby rozpatruje odwołanie w terminie 30 dni i po jego rozpatrzeniu decyzję Zarządu utrzymuje w mocy albo uchyla.

Art. 11

 1. Decyzję o nadaniu statusu Partnera e-Izby podejmuje Zarząd na podstawie zgłoszenia kandydata i w oparciu o deklarację kandydata w przedmiocie udzielenia e-Izbie wsparcia w realizacji przez nią jej celów statutowych oraz zawartą umowę partnerską.
 2. Partner e-Izby może aktywnie uczestniczyć w działalności e-Izby i wyrażać opinie w sprawach z zakresu działalności e-Izby, a nadto może uczestniczyć w dyskusjach prowadzonych podczas obrad Walnego Zgromadzenia. Partner e-Izby jest zawiadamiany o posiedzeniu Walnego Zgromadzenia w taki sam sposób co Członkowie e-Izby.
 3. Utrata statusu Partnera e-Izby następuje w skutek:
 • a) otrzymania przez Zarząd pisemnej rezygnacji Partnera e-Izby,
 • b) utraty pełnej zdolności do czynności prawnych przez Partnera e-Izby będącego osobą fizyczną bądź jego śmierci ? z dniem utraty tej zdolności bądź śmierci,
 • c) rozwiązania Partnera e-Izby będącego osobą prawną bądź jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej mogącą we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania ? z dniem rozwiązania,
 • d) podjęcia przez Zarząd decyzji o utracie statusu Partnera e-Izby.

ORGANY E-IZBY

Art. 12

Organami e-Izby są:

 • a) Walne Zgromadzenie Członków e-Izby,
 • b) Rada e-Izby,
 • c) Zarząd,
 • d) Sąd e-Izby.

WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW E-IZBY

Art. 13

 1. Najwyższą władzą e-Izby jest Walne Zgromadzenie Członków e-Izby, zwane dalej ?Walnym Zgromadzeniem?.
 2. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia, poza innymi sprawami zastrzeżonymi w Statucie, należy:
 • a) uchwalanie zmian Statutu,
 • b) uchwalanie regulaminu Walnego Zgromadzenia,
 • c) zatwierdzanie regulaminu Rady e-Izby oraz Sądu e-Izby,
 • d) zatwierdzanie sprawozdań z działalności Rady e-Izby, Zarządu oraz Sądu e-Izby,
 • e) zatwierdzanie sprawozdań finansowych e-Izby,
 • f) udzielanie absolutorium członkom Rady e-Izby oraz Zarządu,
 • g) powoływanie i odwołanie członków Rady e-Izby,
 • h) wytyczanie kierunków działania e-Izby,
 • i) powoływanie sądów polubownych przy e-Izbie, uchwalanie i zmiana regulaminów tych sądów,
 • j) podjęcie decyzji (w tym wyrażanie zgody) w przedmiocie zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego.
Art. 14
  1. Każdy Członek e-Izby dysponuje w Walnym Zgromadzeniu jednym głosem.
  2. Członkowie e-Izby niebędący osobami fizycznymi są reprezentowani w Walnym Zgromadzeniu przez swoich przedstawicieli.
  3. Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na liczbę obecnych Członków e-Izby, z zastrzeżeniem podejmowania uchwał, dla których Statut przewiduje określone kworum. Jeżeli Walne Zgromadzenie nie będzie władne podjąć uchwały z uwagi na brak określonego w Statucie kworum, na najbliższym następnym Walnym Zgromadzeniu uchwała w tym przedmiocie może zostać podjęte bez względu na liczbę obecnych Członków e-Izby.
  4. Jeżeli Statut nie stanowi inaczej, uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów. Uchwały podejmowane są w głosowaniu jawnym, za wyjątkiem głosowania nad uchwałami w przedmiocie powołania i odwołania członków Rady e-Izby, likwidatora, udzielenia absolutorium członkom organów e-Izby i innych sprawach osobowych, które jest tajne.
Art. 15
 1. Walne Zgromadzenie może być Zwyczajne lub Nadzwyczajne.
 2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno odbyć się w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.
 3. Przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest w szczególności:
  • a) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdań z działalności Rady e-Izby, Zarządu oraz Sądu e-Izby za ubiegły rok obrotowy,
  • b) zatwierdzenie sprawozdania finansowego e-Izby za ubiegły rok obrotowy,
  • c) udzielenie absolutorium członkom Rady e-Izby oraz Zarządu.
 4. Walne zgromadzenie jest zwoływane przez Zarząd z jego własnej inicjatywy, na wniosek Rady e-Izby lub na pisemny wniosek co najmniej 10% Członków e-Izby. We wniosku powinien zostać określony porządek obrad.
 5. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady e-Izby przed upływem jego kadencji powołanego jako reprezentant Grupy Tematycznej, o którym mowa w art. 19 ust. 4, wniosek o zwołanie Walnego Zgromadzenia z porządkiem obrad obejmującym wybory uzupełniające na członka Rady e-Izby ? reprezentanta tej Grupy Tematycznej może zgłosić 30% Członków e-Izby należących do tej Grupy Tematycznej (tj. 30% członków tej Grupy Tematycznej), której reprezentantem był członek Rady e-Izby, którego mandat wygasł. 30% Członków e-Izby należących do danej Grupy Tematycznej może ponadto zgłosić wniosek o zwołanie Walnego Zgromadzenia z porządkiem obrad obejmującym odwołanie członka Rady e-Izby ? reprezentanta tej Grupy Tematycznej i wybory uzupełniające na członka Rady e-Izby ? reprezentanta tej Grupy.
 6. Walne Zgromadzenie powinno zostać zwołane na dzień przypadający nie później niż 60 dni od wpłynięcia wniosku o jego zwołanie.
 7. Jeżeli Zarząd nie zwoła Walnego Zgromadzenia w terminie określonym w ust. 6 niniejszego artykułu, wnioskodawca (wnioskodawcy w przypadku Członków e-Izby) może zwołać Walne Zgromadzenie z wnioskowanym porządkiem obrad.

Art. 16

 1. Walne Zgromadzenie zwołuje się za pomocą listów poleconych lub drogą korespondencji elektronicznej przesyłanej na ostatni podany przez Członka e-Izby adres poczty elektronicznej wysłanych co najmniej 21 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia oraz dodatkowo poprzez zamieszczenie w tym terminie zaproszenia na stronie internetowej e-Izby. Członek e-Izby jest zawiadamiany listem poleconym (zamiast korespondencji elektronicznej), jeżeli złoży pisemne żądanie w tym zakresie.
 2. W zaproszeniu powinien być wskazany dzień, godzina i miejsce odbycia Walnego Zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad.
 3. Przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia mogą być jedynie sprawy objęte porządkiem obrad wskazanym w zaproszeniu.
 4. Szczegółowe zasady pracy Walnego Zgromadzenia określa regulamin Walnego Zgromadzenia.
 5. Członkowie e-Izby, jeżeli przewiduje to regulamin Walnego Zgromadzenia, mogą brać udział w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, co obejmuje transmisję obrad w czasie rzeczywistym, dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której uczestnicy Walnego Zgromadzenia mogą się wypowiadać w toku obrad, przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad oraz wykonywanie prawa głosu.
 6. Organizację Walnego Zgromadzenia zapewnia Zarząd.

RADA E-IZBY

Art. 17

 1. Rada e-Izby składa się z 6 (sześciu) do 15 (piętnastu) członków powoływanych przez Walne Zgromadzenie.
 2. Rada e-Izby wybiera ze swojego grona Przewodniczącego Rady e-Izby oraz dwóch Wiceprzewodniczących Rady e-Izby.
 3. Do Rady e-Izby mogą zostać powołane osoby fizyczne spośród Członków e-Izby lub spoza ich grona.
 4. Członkowie Rady e-Izby, z zastrzeżeniem ust. 5 niniejszego artykułu, nie mogą wchodzić w skład Zarządu ani Sądu e-Izby.
 5. Rada e-Izby, z ważnych powodów, może oddelegować członka Rady e-Izby na czas określony nie dłuższy niż 1 rok i za zgodą tego członka, do pełnienia funkcji członka Zarządu. Prawa i obowiązki członka Rady e-Izby ulegają zawieszeniu na czas oddelegowania. Oddelegowanie nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku liczba pełnoprawnych członków Rady e-Izby byłaby mniejsza niż 5 (pięciu).

Art. 18

 1. Rada e-Izby powoływana jest na wspólną 3 (trzy) letnią kadencję.
 2. Wygaśnięcie mandatu członka Rady e-Izby następuje:
 • a) z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe e-Izby za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji,
 • b) równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Rady e-Izby ? w przypadku członka Rady e-Izby powołanego przed upływem danej kadencji,
 • c) wskutek śmierci, rezygnacji lub odwołania ze składu Rady e-Izby.
Art. 19
 1. Wybór członków Rady e-Izby następuje w drodze głosowania przeprowadzonego w trybie opisanym poniżej.
 2. Każdy z Członków e-Izby bierze udział w głosowaniu poprzez zgłoszenie od 1 (jednego) do 15 (piętnastu) kandydatów do Rady e-Izby (lista głosów). Lista z większą liczbą oddanych głosów na kandydatów jest nieważna. Członek e-Izby może zgłosić tylko jedną listę głosów obejmującą imiona i nazwiska kandydatów. Na liście odnotowuje się Grupę Tematyczną, do której należy dany Członek e-Izby.
 3. Każde pojedyncze zgłoszenie kandydata na listę oznacza jeden głos oddany na tego kandydata. Na tej podstawie ustala się łączną liczbę głosów oddanych na każdego z kandydatów (głosy wszystkich Członków e-Izby) oraz łączną liczbę głosów oddanych na tego kandydata przez Członków e-Izby każdej z Grup Tematycznych (głosy w Grupie Tematycznej). W braku zgłoszonej najpóźniej niezwłocznie po ogłoszeniu powyższych wyników zgody danego kandydata na pełnienie funkcji członka Rady e-Izby głosy przelicza się jeszcze raz, bez uwzględnienia głosów oddanych na tego kandydata. Aby zostać wybranym jako reprezentant Grupy Tematycznej, kandydat musi wyrazić w tym samym terminie dodatkową wyraźną zgodę w tym przedmiocie, przy czym wskazanie więcej niż jednej Grupy Tematycznej wymaga dla swojej skuteczności określenia ich priorytetów – preferencji kolejności wyboru reprezentowania Grup Tematycznych na wypadek równej ilości głosów oddanych w różnych Grupach Tematycznych. Jeden członek Rady e-Izby nie może być jednocześnie reprezentantem dwóch Grup Tematycznych.
 4. Członkami Rady e-Izby w pierwszej kolejności zostaje sześciu kandydatów wyłonionych jako reprezentanci Grup Tematycznych. Reprezentantem danej Grupy Tematycznej zostaje kandydat, który uzyskał największą liczbę głosów w danej Grupie Tematycznej. Zastosowanie znajdują kolejno następujące zasady:
 • a) Jeżeli kandydat otrzymał największą liczbę głosów w więcej niż jednej Grupie Tematycznej (odpowiednio: po zastosowaniu zasady opisanej w pkt. a ? powinien zostać reprezentantem Grupy Tematycznej), wówczas zostaje reprezentantem tej Grupy Tematycznej, w której otrzymał największą liczbę głosów (nie uwzględnia się wyników ewentualnego głosowania dodatkowego, o którym mowa w pkt. a). W razie potrzeby uwzględnia się preferencję kolejności reprezentowania Grup Tematycznych wskazanych przez kandydata. Reprezentantami pozostałych Grup Tematycznych zostają kandydaci, którzy otrzymali jako kolejną największą liczbę głosów w danej Grupie Tematycznej.
 • b) Jeżeli kandydat otrzymał największą liczbę głosów w więcej niż jednej Grupie Tematycznej (odpowiednio: po zastosowaniu zasady opisanej w pkt. a ? powinien zostać reprezentantem Grupy Tematycznej), wówczas zostaje reprezentantem tej Grupy Tematycznej, w której otrzymał największą liczbę głosów (nie uwzględnia się wyników ewentualnego głosowania dodatkowego, o którym mowa w pkt. a). W razie potrzeby uwzględnia się preferencję kolejności reprezentowania Grup Tematycznych wskazanych przez kandydata. Reprezentantami pozostałych Grup Tematycznych zostają kandydaci, którzy otrzymali jako kolejną największą liczbę głosów w danej Grupie Tematycznej.
 • c) Jeżeli mimo zastosowania opisanych powyżej w niniejszym ustępie zasad nie da się ustalić reprezentanta danej Grupy Tematycznej ? jego miejsce w Radzie e-Izby pozostaje nieobsadzone.
 1. 5. Pozostałymi członkami Rady e-Izby zostają ci kandydaci ? w liczbie nie przekraczającej dziewięciu ? którzy uzyskali kolejno największą liczbę głosów wszystkich Członków e-Izby. Jeżeli nie można wyłonić pełnej liczby członków Rady e-Izby z uwagi na to, że więcej niż jeden kandydat uzyskał taką samą kolejną największą liczbę głosów, wówczas członkiem (odpowiednio: członkami) Rady e-Izby zostaje kandydat wybrany według kolejnej największej liczby głosów uzyskanych w drodze dodatkowego głosowania, w którym każdy Członek e-Izby oddaje głos na jednego z kandydatów, którzy wcześniej otrzymali taką samą liczbę głosów.
 2. 6. Dopuszcza się przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady e-Izby. W takim przypadku wybór członków Rady e-Izby następuje w drodze głosowania przeprowadzonego w trybie opisanym powyżej w ust. 2 ? 5, z tym zastrzeżeniem, że Członek e-Izby może zgłosić liczbę kandydatów nie większą niż liczba nieobsadzonych miejsc w Radzie e-Izby, chyba że wybory uzupełniające zostały przewidziane na mniejszą liczbę członków Rady e-Izby (miejsca do obsadzenia). W tym ostatnim przypadku Członek e-Izby może zgłosić liczbę kandydatów nie większą niż liczba miejsc do obsadzenia. Wybory uzupełniające podczas tego samego Walnego Zgromadzenia mogą zostać przeprowadzone, o ile przewiduje to wyraźnie porządek obrad.
 3. 7. Uchwała w przedmiocie odwołania reprezentanta Grupy Tematycznej zapada zwykłą większością głosów, wymaga jednak dodatkowo zwykłej większości głosów Członków e-Izby należących do tej Grupy Tematycznej.

Art. 20

 1. Do kompetencji Rady e-Izby, poza innymi sprawami zastrzeżonymi w Statucie, należy:
 • a) powoływanie i odwołanie członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu i Wiceprezesów,
 • b) powoływanie i odwołanie członków Sądu e-Izby, w tym Przewodniczącego Sądu e-Izby i Wiceprzewodniczących,
 • c) określanie podziału kompetencji pomiędzy członkami Zarządu,
 • d) ustalanie wysokości wynagrodzenia dla członków Zarządu,
 • e) zatwierdzanie regulaminu Zarządu,
 • f) uchwalanie wysokości opłat wpisowych i składek członkowskich oraz terminów ich wnoszenia,
 • g) uchwalenie Kodeksu Etyki Członków e-Izby,
 • h) zatwierdzenie rocznego budżetu e-Izby oraz jego zmian,
 • i) uchwalanie stanowiska e-Izby w sprawach dotyczących celów i zadań e-Izby,
 • j) podejmowanie decyzji (w tym wyrażanie zgody) w przedmiocie przyjęcia przez e-Izbę dodatkowych oznaczeń słownych i słowno-graficznych oraz ogólnych zasad korzystania z tych oznaczeń,
 • k) podejmowanie decyzji (w tym wyrażanie zgody) w przedmiocie zbycia praw własności intelektualnej (tj. praw na dobrach niematerialnych, w tym domen internetowych, znaków towarowych, utworów) oraz na udzielenie przez e-Izbę licencji wyłącznej w tym przedmiocie,
 • l) podejmowanie decyzji (w tym wyrażanie zgody) w przedmiocie nabycia i zbycia nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości,
 • m) podejmowanie decyzji (w tym wyrażanie zgody) w przedmiocie tworzenia i likwidacji jednostek organizacyjnych e-Izby,
 • n) podejmowanie decyzji (w tym wyrażanie zgody) w przedmiocie wstąpienia bądź wystąpienia e-Izby z organizacji krajowej lub zagranicznej,
 • o) wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia.

Art. 21

 1. Rada e-Izby odbywa posiedzenia nie rzadziej niż raz na pół roku.
 2. Każdemu członkowi Rady e-Izby przysługuje jeden głos.
 3. Uchwały Rady e-Izby zapadają zwykłą większością głosów i mogą zostać powzięte, jeżeli wszyscy członkowie Rady e-Izby zostali prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu Rady e-Izby. W razie równości głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady e-Izby. Uchwały podejmowane są w głosowaniu jawnym, za wyjątkiem głosowania nad uchwałami w przedmiocie powołania i odwołania członków Zarządu oraz członków Sądu e-Izby i innych sprawach osobowych, które jest tajne.
 4. Członek Rady e-Izby może brać udział w posiedzeniu Rady e-Izby przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, jeżeli przewiduje to regulamin Rady e-Izby.
 5. Członkowie Rady e-Izby mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady e-Izby oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady e-Izby. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady e-Izby.
 6. Uchwały Rady e-Izby mogą być podejmowane w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. W takim przypadku uchwała jest ważna, jeżeli wszyscy członkowie Rady e-Izby zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
 7. Podejmowanie uchwał w trybie przewidzianym w ust. 5 i 6 niniejszego artykułu nie dotyczy wyborów Przewodniczącego Rady e-Izby, Wiceprzewodniczących Rady e-Izby, członków Zarządu, członków Sądu e-Izby oraz oddelegowania członka Rady e-Izby do pełnienia funkcji członka Zarządu.
 8. Szczegółowe zasady pracy Rady e-Izby określa regulamin Rady e-Izby uchwalany przez Radę e-Izby i zatwierdzany przez Walne Zgromadzenie.
 9. W zależności od potrzeb, Rada e-Izby może powoływać doraźne lub stałe grupy merytoryczne, które są jednostkami pomocniczymi Rady e-Izby przy opracowywaniu i realizacji określonych zadań.
 10. Rada e-Izby składa corocznie sprawozdanie ze swojej działalności Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu.

ZARZĄD

Art. 22

 1. Zarząd składa się z 1 (jednego) do 5 (pięciu) członków powoływanych przez Radę e-Izby.
 2. Do Zarządu mogą zostać powołane osoby fizyczne spośród Członków e-Izby lub spoza ich grona.
 3. Członkowie Zarządu, z zastrzeżeniem art. 17 ust. 5, nie mogą wchodzić w skład Rady e-Izby ani Sądu e-Izby.
 4. Dopuszcza się przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Zarządu.

Art. 23

 1. Zarząd powoływany jest na wspólną 3 (trzy) letnią kadencję.
 2. Wygaśnięcie mandatu członka Zarządu następuje:
 • a) z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe e-Izby za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji,
 • b) równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Zarządu ? w przypadku członka Zarządu powołanego przed upływem danej kadencji,
 • c) wskutek śmierci, rezygnacji lub odwołania ze składu Zarządu.
Art. 24
 1. Zarząd kieruje działalnością e-Izby oraz reprezentuje ją na zewnątrz.
 2. Do Zarządu należy podejmowanie wszelkich decyzji nie zastrzeżonych dla innych organów e-Izby.
 3. Do zadań Zarządu należy w szczególności:
  • a) prowadzenie działalności operacyjnej e-Izby,
  • b) wykonywanie uchwał Rady e-Izby oraz Walnego Zgromadzenia,
  • c) zarządzanie majątkiem e-Izby,
  • d) prowadzenie działalności gospodarczej e-Izby,
  • e) opracowanie rocznego budżetu e-Izby i przedkładanie go do zatwierdzenia przez Radę e-Izby.
 4. W przypadku gdy Zarząd jest wieloosobowy, oświadczenia woli w imieniu e-Izby składają dwaj członkowie Zarządu działający łącznie.
 5. W umowach między e-Izbą a członkiem Zarządu oraz w sporze z nim e-Izbę reprezentuje pełnomocnik powołany przez Radę e-Izby.
Art. 25
 
 1. Każdemu członkowi Zarządu przysługuje jeden głos.
 2. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów i mogą zostać powzięte, jeżeli wszyscy członkowie Zarządu zostali prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu Zarządu. W razie równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
 3. Szczegółowe zasady pracy Zarządu określa regulamin Zarządu uchwalany przez Zarząd i zatwierdzany przez Radę e-Izby.
 4. W zależności od potrzeb, Zarząd może powoływać doraźne lub stałe grupy merytoryczne, które są jednostkami pomocniczymi Zarządu przy opracowywaniu i realizacji określonych zadań.
 5. Zarząd składa corocznie sprawozdanie ze swojej działalności Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu.
Art. 26
 
Zarząd może utworzyć Biuro e-Izby, zajmujące się obsługą administracyjną działalności statutowej organów e-Izby, w tym Zarządu.
SĄD E-IZBY
 
Art. 27
 
 1. Sąd e-Izby składa się z 3 (trzech) do 7 (siedmiu) członków powoływanych przez Radę e-Izby spośród kandydatów zgłoszonych przez Członków e-Izby.
 2. Do Sądu e-Izby mogą zostać powołane osoby fizyczne spośród Członków e-Izby lub spoza ich grona.
 3. Członkowie Sądu e-Izby nie mogą wchodzić w skład Zarządu ani Rady e-Izby.
Art. 28
 
 1. Sąd e-Izby powoływany jest na wspólną 3 (trzy) letnią kadencję.
 2. Wygaśnięcie mandatu członka e-Sądu następuje:
 • a) z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe e-Izby za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji,
 • b) równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Sądu e-Izby ? w przypadku członka Sądu e-Izby powołanego przed upływem danej kadencji,
 • c) wskutek śmierci, rezygnacji lub odwołania ze składu Sądu e-Izby.
Art. 29
 
 1. O planowanym wyborze członków Sądu e-Izby Przewodniczący Rady e-Izby zawiadamia Członków e-Izby za pomocą listów poleconych lub drogą korespondencji elektronicznej przesyłanej na ostatni podany przez Członka e-Izby adres poczty elektronicznej wysłanych co najmniej 21 dni przed terminem posiedzenia Rady e-Izby z porządkiem obrad obejmującym wybór członków bądź członka Sądu e-Izby. W zawiadomieniu Przewodniczący Rady e-Izby powinien wskazać datę posiedzenia Rady e-Izby i wyznaczyć termin zgłaszania kandydatur, nie krótszy niż 21 dni od dnia nadania zawiadomienia.
 2. Dopuszcza się przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Sądu e-Izby. W każdym przypadku wybór następuje z zachowaniem postanowień ust. 1 niniejszego artykułu.

 

Art. 30
 
 1. Do kompetencji Sądu e-Izby należy:
 • a) rozpatrywanie spraw spornych pomiędzy organami e-Izby,
 • b) rozpatrywanie spraw spornych pomiędzy Członkami e-Izby,
 • c) rozpatrywanie spraw spornych pomiędzy organami e-Izby a Członkami e-Izby,
 • d) wydawanie opinii w sprawie stwierdzenia naruszenia Statutu oraz regulacji przyjętych w e-Izbie, w szczególności Kodeksu Etyki Członków e-Izby oraz regulaminów,
 • e) wydawanie opinii w przedmiocie interpretacji Statutu oraz regulacji przyjętych w e-Izbie, w szczególności Kodeksu Etyki Członków e-Izby oraz regulaminów,
 • f) rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu o odmowie przyjęcia w poczet Członków e-Izby, o odmowie zmiany kwalifikacji Członka e-Izby do Grupy Tematycznej oraz o wykluczeniu Członka e-Izby.
 
Art. 31
 
 1. Sąd e-Izby rozpatruje sprawy oraz wydaje opinie na wniosek Zarządu, Rady e-Izby lub Członków e-Izby.
 2. Członkowie e-Izby wykonują swoje obowiązki osobiście.
 3. Każdemu członkowi Sądu e-Izby przysługuje jeden głos.
 4. Pracami Sądu e-Izby kieruje Przewodniczący Sądu e-Izby.
 5. Rozpatrzenie sprawy lub odwołania oraz wydanie opinii następuje w drodze uchwały podejmowanej zwykłą większością głosów przez skład wyznaczony przez Przewodniczącego Sądu e-Izby nie mniejszy niż 3 członków Sądu e-Izby.
 6. Tryb postępowania i szczegółowe zasady pracy Sądu e-Izby określa regulamin Sądu e-Izby uchwalany przez Sąd e-Izby i zatwierdzany przez Walne Zgromadzenie.
 7. Sąd e-Izby składa corocznie sprawozdanie ze swojej działalności Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu.

MAJĄTEK E-IZBY

Art. 32

 1. Środki finansowe na koszty utrzymania i działalności e-Izby pochodzą z dochodów uzyskanych przez e-Izbę.
 2. Dochody e-Izby pochodzą z:
  • a) opłat wpisowych,
  • b) składek członkowskich,
  • c) krajowych i zagranicznych darowizn, spadków, zapisów,
  • d) dotacji i subwencji otrzymanych z kraju i z zagranicy,
  • e) dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego oraz z praw majątkowych,
  • f) dochodów z działalności gospodarczej e-Izby,
  • g) innych źródeł dopuszczalnych przez przepisy prawa.

 

Art. 33

 1. e-Izba może tworzyć fundusze celowe.
 2. Rokiem obrotowym e-Izby jest rok kalendarzowy.
 3. Jeżeli e-Izba w danym roku obrotowym poniesie stratę, Zarząd przedstawia Radzie e-Izby rekomendację, co do sposobu i źródła pokrycia straty.

 

Art. 34

 1. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 2 niniejszego artykułu, przedmiotem działalności gospodarczej e-Izby może być:
  • a) wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (PKD 58.14.Z),
  • b) pozostała działalność wydawnicza (PKD 58.19.Z),
  • c) działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania (PKD 58.29.Z),
  • d) działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych (PKD 59.20.Z),
  • e) działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z),
  • f) działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (PKD 62.02.Z),
  • g) pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (PKD 62.09.Z),
  • h) przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (PKD 63.11.Z),
  • i) działalność portali internetowych (PKD 63.12.Z),
  • j) działalność agencji informacyjnych (PKD 63.91.Z),
  • k) pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 63.99.Z),
  • l) stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja (PKD 70.21.Z),
  • m) badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 72.19.Z),
  • n) badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych (PKD 72.20.Z),
  • o) pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) (PKD 73.12.C),
  • p) badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73.20.Z),
  • q) działalność w zakresie specjalistycznego projektowania (PKD 74.10.Z),
  • r) pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.90.Z),
  • s) wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery (PKD 77.33.Z),
  • t) dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim (PKD 77.40.Z),
  • u) działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura (PKD 82.11.Z),
  • v) działalność centrów telefonicznych (call center) (PKD 82.20.Z),
  • w) działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD 82.30.Z),
  • x) pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 82.99.Z),
  • y) kierowanie w zakresie efektywności gospodarowania (PKD 84.13.Z),
  • z) pozaszkolne formy edukacji (PKD 85.5),
  • aa) działalność wspomagająca edukację (PKD 85.60.Z),
  • bb) naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych (PKD 5.11.Z),
  • cc) naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego (PKD 95.12.Z).
 2. Działalność gospodarcza e-Izby powinna być zgodna z jej celami statutowymi.

ZMIANA STATUTU, ROZWIĄZANIE E-IZBY

 

Art. 35

 1. Uchwałę w sprawie zmiany Statutu oraz w sprawie rozwiązania e-Izby Walne Zgromadzenie podejmuje większością 3/4 (trzech czwartych) głosów przy obecności co najmniej połowy Członków e-Izby.
 2. W uchwale o rozwiązaniu e-Izby Walne Zgromadzenie powołuje likwidatora, który przeprowadza likwidację wykonując postanowienia Statutu dotyczące przeznaczenia majątku e-Izby.
 3. Uchwała Walnego Zgromadzenia o rozwiązaniu e-Izby powinna również wskazywać cele, na jakie ma zostać przeznaczony majątek e-Izby pozostały po przeprowadzeniu likwidacji. W braku takiego postanowienia w uchwale Walnego Zgromadzenia decyzję w tym zakresie podejmuje Rada e-Izby. Majątek e-Izby nie może być przeznaczony do podziału pomiędzy Członków e-Izby.
 4. Uchwała o likwidacji e-Izby podlega zgłoszeniu do sądu rejestrowego.
 5. Do likwidatora stosuje się postanowienia Statutu dotyczące Zarządu.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Art. 36

 1. Terminy określone w Statucie dla działania organów e-Izby mają charakter instrukcyjny. W przypadku braku możliwości zachowania terminu, organ zawiadamia o tym zainteresowanego i wskazuje możliwy termin załatwienia sprawy. Powyższe nie dotyczy terminów związanych z organizacją Walnego Zgromadzenia oraz organizacją wyborów do Sądu e-Izby.
 2. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 maja 1989 r. o izbach gospodarczych i inne obowiązujące przepisy prawa polskiego.
 3. Zarząd oraz Radę e-Izby pierwszej kadencji powołują jednomyślnie założyciele.
 4. Zarząd pierwszej kadencji zobowiązany jest w terminie 6 miesięcy od wpisania e-Izby do Krajowego Rejestru Sądowego zwołać Walne Zgromadzenie z porządkiem obrad obejmującym odwołanie Rady e-Izby pierwszej kadencji i powołanie Rady e-Izby drugiej kadencji.

Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem dostępnym w pliku PDF:

Pobierz statut PDF