Polityka prywatności Izby Gospodarki Elektronicznej

Co znajdziesz w tym dokumencie?

Informacje o ochronie Twoich danych osobowych, w tym o Twoich prawach.

Politykę podzieliliśmy na cztery części:

 1. wyjaśnienie pojęć używanych w Polityce, informacje o naszych danych kontaktowych i o Twoich prawach;
 2. szczegółowe informacje o przetwarzaniu Twoich danych osobowych; informacje podaliśmy odrębnie dla każdego formularza, który możesz wypełnić na naszej Stronie oraz w odniesieniu do kontaktu z nami na podane przez nas na Stronie dane kontaktowe;
 3. informacje o przetwarzaniu Twoich danych na naszych profilach w Social Mediach;
 4. informacje o plikach cookies.

Spis treści

Część I – Postanowienia ogólne

 • Administrator
 • Pojęcia używane w Polityce prywatności
 • Zabezpieczenie danych osobowych.
 • Twoje prawa dotyczące danych osobowych
 • Prawo sprzeciwu
 • Skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
 • Pytania do Polityki oraz miejsce jej opublikowania

Część II – informacje związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w poszczególnych formularzach i w trakcie kontaktu z nami 

 • Kontakt z nami poprzez formularz kontaktowy, e-mail lub numer telefonu
 • Członkowie i Partnerzy e-Izby
 • Udział w konferencjach, galach, konkursach lub innych wydarzeniach

Część III – nasze profile w Social media

 • Korzystanie z naszych profili w Social media

Część IV – informacje o plikach cookies i związanym z nimi przetwarzaniu danych osobowych 

 • Wejście na Stronę
 • Czym są pliki cookies i po co je stosujemy
 • Rodzaje plików cookies
 • Jak usunąć pliki cookies
 • Wpływ zmiany ustawień przeglądarki na korzystanie ze Strony
 • Zewnętrzne pliki cookies

Część I – Postanowienia ogólne

§1

Administrator

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jesteśmy My, czyli Izba Gospodarki Elektronicznej. W dalszej części Polityki prywatności piszemy o sobie w pierwszej osobie lub określamy się jako „Administrator”, „e-Izba” lub „My”.
 2. Działamy na podstawie wpisu do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego. Jesteśmy także wpisani do rejestru przedsiębiorców KRS. Nasz numer KRS to 474028, a NIP to 701-039-19-22.
 3. Możesz skontaktować się z nami:
  a. listownie: ul. Łucka 18 lok. 76, 00-845 Warszawa,
  b. e-mailem na adres: biuro@eizba.pl.

§2

Pojęcia używane w Polityce prywatności

Jeżeli w dalszej części naszej Polityki prywatności zauważysz jedno z poniższych pojęć pisane wielką literą, to powinieneś je rozumieć zgodnie z poniższymi definicjami:
a. „Strona” – strona internetowa, którego główna strona znajduje się pod adresem eizba.pl; w przypadku zapisu do udziału w organizowanych przez nas konkursach, galach, szkoleniach lub innych wydarzeniach lub korzystania z naszej strony dotyczącej mediacji pod pojęciem Strony należy również rozumieć inne nasze strony internetowe np. poświęcone określonej konferencji lub konkursowi, lub mediacjom,
b. „Polityka” – oznacza niniejszy dokument, czyli politykę prywatności, którą czytasz,
c. „RODO” – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Tekst RODO znajdziesz tutaj,
d. „Social media” – portal społecznościowy Facebook, LinkedIn, Twitter oraz inne portale społecznościowe, w których mamy nasze profile.

§3

Zabezpieczenie danych osobowych

 1. Wszystkie dane osobowe, które podasz na Stronie lub które zbierzemy na Twój temat w trakcie korzystania przez Ciebie ze Strony przetwarzamy jako Administrator zgodnie z RODO.
 2. Stosujemy wymagane aktualnymi przepisami o ochronie danych osobowych środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną, czyli w ramach naszej Strony.

§4

Twoje prawa dotyczące danych osobowych

 1. Przetwarzamy Twoje dane osobowe, dlatego:
  a. masz prawo dostępu do Twoich danych osobowych i otrzymania ich kopii,
  b. możesz dokonywać ich sprostowania (poprawiania),
  c. możesz żądać usunięcia Twoich danych osobowych, gdy pozwala na to RODO,
  d. masz prawo ograniczenia przetwarzania, w zakresie określonym w RODO.
 2. W częściach II – IV Polityki, znajdziesz informacje o dodatkowych prawach. W niektórych sytuacjach, będziesz miał bowiem dodatkowe możliwości.
 3. Chcesz skorzystać z Twoich praw lub dowiedzieć się o nich więcej? Skontaktuj się z nami. Nasze dane kontaktowe znajdziesz w 1 ust. 3 Polityki.

§5

Prawo sprzeciwu

 1. Po podaniu nam Twoich danych osobowych lub jeżeli sami je zbierzemy, możesz skorzystać z prawa do sprzeciwu. Masz je w dwóch sytuacjach, gdy przetwarzamy Twoje dane osobowe:
  a. na potrzeby marketingu bezpośredniego; takiego sprzeciwu nie musisz uzasadniać;
  b. na podstawie innych naszych prawnie uzasadnionych interesów; taki sprzeciw wymaga uzasadnienia Twoją szczególną sytuacją. Napisz nam, dlaczego nie powinniśmy przetwarzać Twoich danych.
 2. Chcesz skorzystać z prawa sprzeciwu? Skontaktuj się z nami. Nasze dane kontaktowe znajdziesz w 1 ust. 3 Polityki.

§6

Skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Jeżeli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane osobowe niezgodnie z prawem, to możesz wnieść skargę do organu nadzorczego. W Polsce jest nim Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, a jego strona internetowa dostępna jest pod tym adresem: https://uodo.gov.pl/

§7

Pytania do Polityki oraz miejsce jej opublikowania

 1. W przypadku pytań dotyczących Polityki daj nam znać.
 2. Polityka znajduje się na stronie https://eizba.pl/polityka-prywatnosci/ oraz w naszym biurze, którego adres wskazujemy w § 1 ust. 3 Polityki.

Część II – informacje związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w poszczególnych formularzach i w trakcie kontaktu z nami

§8

Kontakt z nami poprzez formularz kontaktowy, e-mail lub numer telefonu

Jeżeli kontaktujesz się z nami, zwróć uwagę na następujące sprawy:

a. W jakim celu i na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane?

 1. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, polegających na udzieleniu odpowiedzi na Twoją wiadomość i rozwiązaniu przedstawionej przez Ciebie sprawy (art. 6 ust. 1 lit f RODO).
 2. Jeżeli Twoja wiadomość dotyczy podjęcia działań zmierzających do nawiązania współpracy, przetwarzanie Twoich danych jest niezbędne do podjęcia działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

b. Jakie masz prawa?

Opisaliśmy je w § 4 – 6 Polityki.

c. Czy musisz podawać nam swoje dane?

Jest to dobrowolne. Bez podania Twoich danych kontaktowych możemy jednak nie być w stanie rozwiązać przedstawionej przez Ciebie sprawy.

d. Komu przekażemy Twoje dane?

Podmiotom zajmującym się hostingiem (przechowywaniem) Strony lub danych osobowych dla nas, a w razie konieczności – podmiotom świadczącym usługi doradztwa prawnego.

e. Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Przez czas potrzebny na rozwiązanie przedstawionej przez Ciebie sprawy, a jeżeli Twoja wiadomość dotyczyła nawiązania z nami współpracy, to przez czas niezbędny do podjęcia działań i prowadzenia z Tobą rozmów w tej sprawie. W zależności od rodzaju poruszonej przez Ciebie sprawy Twoje dane będziemy przetwarzali również przez czas potrzebny na wykazanie, że ją rozwiązaliśmy, czyli przez czas przedawnienia roszczeń – nie dłużej niż 6 lat – lub odpowiednio – 3 lata, jeżeli byłyby to roszczenia związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, o ile nie dojdzie do przerwania biegu tego okresu.

§9

Członkowie i Partnerzy e-Izby

Jeżeli dołączasz do nas jako Członek albo Partner, i wypełniasz w tym celu odpowiednią deklarację, zwróć uwagę na następujące sprawy:

a. W jakim celu i na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane?

 1. Prowadzenie działalności statutowej, polegającej w szczególności na:
  • podjęciu na Twoje żądanie działań zmierzających do przeprowadzenia procedury związanej z analizą wypełnionej deklaracji,
  • wydaniu decyzji o przyjęciu albo odmowie przyjęcia w poczet Członków lub Partnerów,
  • rozpatrywaniu odwołań od decyzji,
  • reprezentowaniu interesów Członków,
  • prowadzeniu działalności informacyjnej, badawczej i wydawniczej,
  • organizowaniu szkoleń, spotkań, konferencji branżowych a także innych inicjatyw edukacyjnych oraz popularyzatorskich na rzecz rozwoju gospodarki elektronicznej,
  • współpracy z organami administracji rządowej i samorządowej w zakresie rozwoju gospodarki elektronicznej,
  • współpracy i wymianie doświadczeń ze środowiskami, organizacjami i instytucjami (oświaty, nauki, kultury, gospodarki, masowego przekazu itp.)

– podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest niezbędność do wykonania umowy (nasz Statut ma charakter umowy cywilnoprawnej), której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). 

 1.  Wypełnianie obowiązków prawnych ciążących na Administratorze zgodnie z art. 74 ust. 2 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości i art. 70 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
 2. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegających w szczególności na:
  • dochodzeniu lub obronie przed roszczeniami,
  • prowadzeniu działań marketingowych.

b. Jakie masz prawa?

Opisaliśmy je w § 4 – 6 Polityki. Możesz skorzystać także z prawa do przenoszenia Twoich danych osobowych na warunkach określonych w RODO.

c. Czy musisz podawać nam swoje dane?

Jest to dobrowolne. Jednak brak danych uniemożliwi nam przyjęcie deklaracji oraz uniemożliwi lub utrudni realizowanie zadań statutowych.

 d. Komu przekażemy Twoje dane?

 1. Dostawcom narzędzi do wysyłki mailingów.
 2. Kurierom.
 3. Podmiotom zajmującym się hostingiem (przechowywaniem) Strony oraz danych osobowych dla nas.
 4. Biurom księgowym lub kancelariom prawnym.
 5. Firmom zajmującym się dochodzeniem w naszym imieniu zaległych składek.

e. Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Przez czas trwania naszej relacji wynikającej z faktu członkostwa w e-Izbie lub bycia naszym Partnerem oraz czas niezbędny do wykazania, że nasze statutowe lub umowne obowiązki wykonaliśmy prawidłowo. Czas ten odpowiada długości terminu przedawnienia roszczeń cywilnych, czyli nie dłużej niż 6 lat – lub odpowiednio – 3 lata, jeżeli byłyby to roszczenia związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, o ile nie dojdzie do przerwania biegu tego okresu. W przypadku, gdy dane osobowe zawarte są w dokumentach składanych do urzędu skarbowego lub w związku z płaceniem podatków – okres przechowywania wynosi 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku (okres przedawnienia zobowiązań podatkowych), tj. maksymalnie do 6 lat.

§10

Udział w konferencjach, galach, konkursach lub innych wydarzeniach

Jeżeli zgłaszasz za pomocą Strony swój udział w naszych konferencjach, szkoleniach, galach, konkursach lub innych wydarzeniach, zwanych dalej „Wydarzeniami”, zwróć uwagę na następujące sprawy:

a. W jakim celu i na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane?

 1. Przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Umowy mogą dotyczyć uczestniczenia w konferencjach, galach i innych wydarzeniach.
 2. Wypełnianie obowiązków prawnych ciążących na Administratorze zgodnie z art. 74 ust. 2 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości i art. 70 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa, w związku z rozliczaniem wpłat związanych z udziałem w konferencjach, galach i innych wydarzeniach oraz nagród przyznanych laureatom konkursów (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
 3. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią prawnie uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegających na:
  • organizowaniu konkursów i akredytowaniu zgłoszeń uczestników,
  • prowadzeniu działań marketingowych polegających na wysyłaniu do Ciebie Newslettera, o ile go zamówisz i podasz w tym celu adres e-mail, oraz analizie, czy czytasz wysyłane przez nas Newslettery oraz które treści interesują Cię najbardziej,
  • dochodzeniu lub obronie przed roszczeniami.

b. Jakie masz prawa?

Opisaliśmy je w § 4 – 6 Polityki. Możesz skorzystać także z prawa do przenoszenia Twoich danych osobowych na warunkach określonych w RODO.

c. Czy musisz podawać nam swoje dane?

Jest to dobrowolne. Bez ich podania nie możesz jednak mógł zarejestrować swojego udziału w danym Wydarzeniu. Nie będziesz mógł również otrzymywać od nas Newsletterów.

d. Komu przekażemy Twoje dane?

 1. Dostawcom narzędzi do wysyłki Newsletterów.
 2. Dostawcom narzędzi do przeprowadzania Wydarzeń w formie online, w tym webinarów.
 3. Kurierom, jeżeli w związku z udziałem w Wydarzeniu będą do Ciebie przekazywane np. materiały, statuetki lub nagrody.
 4. Operatorom płatności, jeżeli dane Wydarzenie jest związane z koniecznością uiszczenia opłaty.
 5. Podmiotom zajmującym się hostingiem (przechowywaniem) Strony oraz danych osobowych dla nas.
 6. Biurom księgowym lub kancelariom prawnym.

e. Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

 1. Przez czas niezbędny do wykonania umowy o Twój udział w Wydarzeniu oraz do wykazania, że wykonaliśmy ją prawidłowo. Czas ten odpowiada długości terminu przedawnienia roszczeń, czyli nie dłużej niż 6 lat – lub odpowiednio – 3 lata, jeżeli byłyby to roszczenia związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, o ile nie dojdzie do przerwania biegu tego okresu. W przypadku, gdy dane osobowe zawarte są w dokumentach składanych do urzędu skarbowego lub w związku z płaceniem podatków – okres przechowywania wynosi 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku (okres przedawnienia zobowiązań podatkowych), tj. maksymalnie do 6 lat.
 1. Prowadzenie działań marketingowych będzie trwać przez czas prowadzenia danej akcji lub do czasu wyrażenia przez Ciebie sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych w tych celach, w tym np. wysyłania i doskonalenia Newslettera.

§11

Patronaty

  Jeżeli jesteś organizatorem albo współorganizatorem wydarzenia i ubiegasz się o objęcie przez e-Izbę patronatu nad tym wydarzeniem, i wypełniasz w tym celu odpowiedni wniosek, zwróć uwagę na następujące sprawy:

  a. W jakim celu i na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane?

  1. Przetwarzanie danych jest konieczne do przeprowadzenia procedury związanej z analizą wniosku i podjęciem decyzji o objęciu albo odmowie objęcia wydarzenia patronatem, czyli do podjęcia działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy (poprzez akceptację Regulaminu udzielania patronatów przez Izbę Gospodarki Elektronicznej), oraz do wykonywania postanowień Regulaminu (art. 6 ust. 1 lit b RODO).
  2. Wypełnianie obowiązków prawnych ciążących na Administratorze zgodnie z art. 74 ust. 2 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości i art. 70 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa, w związku z rozliczaniem wpłat związanych z udziałem w konferencjach, galach i innych wydarzeniach oraz nagród przyznanych laureatom konkursów (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

  b. Jakie masz prawa?

  Opisaliśmy je w § 4 – 6 Polityki. Możesz skorzystać także z prawa do przenoszenia Twoich danych osobowych na warunkach określonych w RODO.

  c. Czy musisz podawać nam swoje dane?

  Jest to dobrowolne. Bez ich podania nie możesz złożyć wniosku o objęcie wydarzenia patronatem.

  d. Komu przekażemy Twoje dane?

  Podmiotom zajmującym się hostingiem (przechowywaniem) Strony oraz danych osobowych dla nas.

  e. Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

  Przez czas niezbędny do rozpoznania wniosku o objęcie wydarzenia patronatem, a w przypadku objęcia wydarzenia patronatem przez czas trwania umowy w tym przedmiocie. W obu przypadkach dane będziemy przetwarzać także czas niezbędny do wykazania, że nasze obowiązki wykonaliśmy prawidłowo. Czas ten odpowiada długości terminu przedawnienia roszczeń, czyli nie dłużej niż 6 lat – lub odpowiednio – 3 lata, jeżeli byłyby to roszczenia związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, o ile nie dojdzie do przerwania biegu tego okresu. W przypadku, gdy dane osobowe zawarte są w dokumentach składanych do urzędu skarbowego lub w związku z płaceniem podatków – okres przechowywania wynosi 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku (okres przedawnienia zobowiązań podatkowych), tj. maksymalnie do 6 lat.

  Część III – nasze profile w Social media

  § 12

  Pełnomocnicy i Reprezentanci

  Jeżeli jesteś reprezentantem lub pełnomocnikiem Członka, Partnera lub podmiotu, w którego imieniu składasz deklarację członkowską albo partnerską, zwróć uwagę na następujące sprawy:

  a. Z jakiego źródła mamy Twoje dane?

  Twoje dane osobowe zostały udostępnione nam przez podmiot, który reprezentujesz, wynikają z dokumentów przedłożonych nam przez ten podmiot, bądź zostały pozyskane przez nas z rejestrów publicznych (KRS, CEIDG) lub bezpośrednio od Ciebie. 

  b. Jaki zakres Twoich danych przetwarzamy?

  Zakres Twoich danych osobowych przetwarzanych przez Administratora może obejmować – odpowiednio do Twojej roli – imię i nazwisko, adres do korespondencji, numery nadane w odpowiednich rejestrach państwowych (np. numer PESEL), dane kontaktowe, w tym adres e-mail, numer telefonu, zajmowane w ramach organizacji stanowisko lub pełnioną funkcję, zakres pełnomocnictwa.

  c. W jakim celu i na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane?

  1. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w związku z rozpatrywaniem deklaracji lub w związku z faktem, że podmiot, który reprezentujesz jest Członkiem lub Partnerem Izby, czyli w celu wykonywania postanowień Statusu Izby – podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest uzasadniony interes administratora oraz podmiotu, który reprezentujesz (art. 6 ust. 1 lit f RODO); prawnie uzasadniony interes polega na zapewnieniu wiarygodnej identyfikacji Członka albo Partnera i jego reprezentantów, w tym pełnomocników.
  2. Wypełnianie obowiązków prawnych ciążących na Administratorze zgodnie z art. 74 ust. 2 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości i art. 70 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa, w związku z rozliczaniem wpłat związanych z udziałem w konferencjach, galach i innych wydarzeniach oraz nagród przyznanych laureatom konkursów (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

  d. Jakie masz prawa?

  Opisaliśmy je w § 4 – 6  Polityki. 

   e. Czy musisz podawać nam swoje dane?

  Jest to dobrowolne, ale brak Twoich danych uniemożliwi realizowanie celów wskazanych w pkt c powyżej.

  f. Komu przekażemy Twoje dane?

  Twoje dane osobowe mogą być przekazywane dostawcom systemów informatycznych i usług IT, podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi niezbędne do realizowania Statutu, w tym usługi prawne.

  g. Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres pozostawania w relacji prawnej podmiotu, który reprezentujesz oraz Izby. Dane mogą być przetwarzane również przez okres przedawnienia roszczeń. Czas ten odpowiada długości terminu przedawnienia roszczeń, czyli nie dłużej niż 6 lat – lub odpowiednio – 3 lata, jeżeli byłyby to roszczenia związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, o ile nie dojdzie do przerwania biegu tego okresu. W przypadku, gdy dane osobowe zawarte są w dokumentach składanych do urzędu skarbowego lub w związku z płaceniem podatków – okres przechowywania wynosi 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku (okres przedawnienia zobowiązań podatkowych), tj. maksymalnie do 6 lat.

  Część III – informacje o przetwarzaniu Twoich danych na naszych profilach w Social Mediach

  §13

  Korzystanie z naszych profili w Social media

  Jeżeli korzystasz z naszego profilu, zwróć uwagę na następujące sprawy:

  a. W jakim celu i na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane?

  Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią prawnie uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegających na:

  •  udzielaniu odpowiedzi na prywatne wiadomości, które do nas skierujesz,
  • prowadzeniu z Tobą dyskusji w ramach komentarzy pod poszczególnymi postami,
  • udostępnianiu naszych postów Tobie jako osobie obserwującej nasz profil,
  • marketingu poprzez informowanie o naszych działaniach oraz o nas samych za pomocą postów, które umieszczamy na naszym profilu, w tym postów sponsorowanych, które są wyświetlane szerszemu gronu użytkowników Social media,
  • odbieraniu i analizie danych statystycznych od podmiotów prowadzących Social media, jak przykładowo danych o wyświetlalności naszych postów  od Facebook Ireland Ltd., ich zasięgach, liczbie interakcji, danych demograficznych naszych obserwujących; dane prezentowane nam przez podmioty prowadzące Social media są danymi statystycznymi, jednak są tworzone na podstawie obserwacji przez te spółki Twoich zachowań na naszym profilu.

  b. Jakie masz prawa?

  Opisaliśmy je w § 4 – 6  Polityki. 

  c. Czy musisz podawać nam swoje dane?

  Jest to dobrowolne. Jednak z uwagi na stosowane przez Social media zasady będziemy widzieli Twoje imię, nazwisko (lub nick) oraz zdjęcie, jeżeli do nas napiszesz lub skomentujesz nasz post.

  d. Komu przekażemy Twoje dane?

  Podmiotom prowadzącym Social media, jak w szczególności Meta Platforms Ireland Limited.

  e. Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

  Przez czas obserwowania przez Ciebie naszego profilu. Pamiętaj, że możesz zawsze usunąć swoje komentarze pod naszymi postami, przestać nas obserwować lub zrezygnować z posiadania konta w Social media.

  f. Informacja o współadministrowaniu danych z Meta Platforms Ireland Limited:

  • Administrator i Meta Platforms Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Irlandia) są wspólnymi administratorami Twoich danych zgodnie z artykułem 26 RODO w zakresie przetwarzania danych do celów statystycznych oraz reklamowych.
  • Współadministrowanie obejmuje zbiorczą analizę danych w celu wyświetlania statystyk aktywności użytkowników Fanpage Administratora.
  • Zakres odpowiedzialności Meta Platforms Ireland Limited za przetwarzanie Twoich danych we wskazanych celach:
   • posiadanie podstawy prawnej dla przetwarzania danych na potrzeby statystyk strony
   • zapewnienie realizacji praw osób, których dane dotyczą
   • zgłaszanie naruszeń do organu nadzorczego oraz zawiadamianie, osób których dotyczyło naruszenie o zdarzeniu
   • zapewnienie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych w celu zapewnienia bezpieczeństwa Twoich danych.
  • Zakres odpowiedzialności Administratora za przetwarzanie Twoich danych:
   • posiadanie podstawy prawnej do przetwarzania danych na potrzeby statystyk
   • zrealizowanie obowiązków informacyjnych w zakresie realizowanych przez Administratora celów przetwarzania
  • Meta Platforms Ireland Limited udostępni zasadniczą treść załącznika dotyczącego statystyk strony osobom, których dotyczą dane (art. 26 ust. 2 RODO), za pośrednictwem danych zawartych w informacjach o statystykach strony, do których dostęp można uzyskać ze wszystkich stron.
  • Głównym organem nadzorczym w zakresie wspólnego przetwarzania danych jest irlandzka Komisja ds. ochrony danych (niezależnie od zapisów art. 55 ust. 2 RODO, w stosownych przypadkach).
  • Szczegółowe informacje dotyczące wzajemnych uzgodnień pomiędzy administratorami są dostępne na stronie: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum
   • Z uwagi na to, że część infrastruktury teleinformatycznej Meta Platforms Ireland Limited znajduje się w USA, dane użytkowników platformy Facebook/Instagram mogą być transferowane do Państwa trzeciego (tj. USA). Komisja Europejska nie wydała decyzji stwierdzającej, iż Stany Zjednoczone zapewniają odpowiedni stopień ochrony danych, jednakże Meta Platforms Ireland Limited deklaruje zgodność transferu danych z wymaganiami RODO, m. in. poprzez zastosowanie standardowych klauzul umownych.

   Część IV – informacje o plikach cookies i związanym z nimi przetwarzaniu danych osobowych

   §14

   Wejście na Stronę

   Wejście na Stronę wiąże się z przetwarzaniem przez nas informacji zawartych w plikach cookies. Pliki cookies są zapisywane na Twoim urządzeniu końcowym (np. komputerze, tablecie, smartfonie), a następnie uzyskiwany jest dostęp do znajdujących się w nich informacji. Działania te następują na opisanych poniżej zasadach.

   §15

   Czym są pliki cookies i po co je stosujemy

   1. Na Stronie stosujemy pliki cookies, czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez Stronę. Chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies? Zajrzyj na Wikipedię pod ten link.
   2. Przechowujemy pliki cookies na Twoim komputerze, telefonie lub tablecie, a następnie uzyskujemy dostęp do informacji w nich zawartych w celach:
    a. zapewnienia prawidłowego działania Strony, w tym utrzymania Twojej sesji;
    b. statystycznych i analitycznych, w szczególności umożliwienia przeanalizowania sposobu, w jaki korzystasz Strony.
   3. W przypadku opisanym w punkcie b powyżej może mieć miejsce przetwarzanie Twoich danych osobowych:
    a. ich przetwarzanie realizujemy na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, czyli art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
    b. naszym prawnie uzasadnionym interesem jest zbieranie danych statystycznych o sposobie korzystania przez Ciebie z naszej Strony, by optymalizować jej działanie;
    c. Twoje prawa związane z tym przetwarzaniem przedstawiliśmy w § 4 – 6 Polityki;
    d. pamiętaj, że w każdej chwili możesz się z nami skontaktować i wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych;
    e. Twoje dane osobowe przekażemy do dostawców narzędzi analitycznych;
    f. będziemy je przechowywali przez czas prowadzenia przez nas tych działań statystycznych i analitycznych albo do momentu wyrażenia przez Ciebie sprzeciwu wobec dalszego przetwarzaniaanych w celach statystycznych lub analitycznych;
    g. przekazywanie danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy będzie dokonywane po spełnieniu warunków pozwalających na takie działanie. O wystąpieniu takiej sytuacji będziemy Cię informowali;
    h. udostępnienie tych danych osobowych jest dobrowolne, a brak ich udostępnienia np. poprzez zastosowanie odpowiedniego oprogramowania blokującego nie wiąże się z żadnymi negatywnymi konsekwencjami.

   §16

   Rodzaje plików cookies

   Na Stronie znajduje się kilka rodzajów plików cookies:

   a. sesyjne, które pozostają w pamięci Twojej przeglądarki internetowej do czasu jej wyłączenia;
   b. czasowe, które pozostają w pamięci Twojej przeglądarki internetowej do upływu z góry określonego czasu (maksymalnie 2 lata) pamiętaj, że takie pliki możesz usunąć wcześniej samodzielnie (w § 17 wskazujemy, jak to zrobić);
   c. zewnętrzne, pochodzą m.in. od dostawców narzędzi do analityki na Stronie.

   §17

   Jak usunąć pliki cookies

   1. Możesz tak skonfigurować swoją przeglądarkę internetową, by uniemożliwia przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze, telefonie lub tablecie.
   2. Pliki cookies możesz usunąć po ich zapisaniu przez nas. W tym celu możesz skorzystać z: odpowiednich funkcji przeglądarki internetowej, programów służących w tym celu lub odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach Twojego systemu operacyjnego.
   3. Pod tymi linkami znajdziesz informacje o sposobach usunięcia cookies w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych:

   §18

   Wpływ zmiany ustawień przeglądarki na korzystanie ze Strony

   Zmiana konfiguracji Twojej przeglądarki internetowej na taką, która uniemożliwia lub ogranicza przechowywanie plików cookies może spowodować ograniczenia funkcjonalności Strony. Do podobnych skutków może prowadzić wykasowanie plików cookies w trakcie korzystania ze Strony. Oznacza to, że niektóre z naszych usług nie będą dostępne bez plików cookies, przykładowo możesz nie móc dokończyć wypełniania deklaracji członkowskiej na naszej Stronie.

   §19

   Zewnętrzne pliki cookies

   1. Pliki cookies zamieszczane w Twoim komputerze, telefonie lub tablecie mogą pochodzić od innych usługodawców. Możesz je sam usunąć z Twojego urządzenia. Jak to zrobić wskazujemy w § 17. Pliki te są przechowywane na Twoim urządzeniu przez różny czas, w zależności od danego pliku (maksymalnie przez czas trwania danej sesji).
   2. Na Stronie znajdują się pliki cookies dostarczane przez Google Ireland Limited w ramach usług Google Analytics. Usługi te pomagają nam analizować ruch na Stronie. Na ich podstawie uzyskujemy statystyki i dane analityczne pokazujące, jak Ty i pozostali użytkownicy korzystacie ze Strony. Działanie Google Analytics możesz zablokować. W tym celu zainstaluj ten dodatek do przeglądarki udostępniany przez Google: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.
   3. Przekazywanie danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy będzie dokonywane po spełnieniu warunków pozwalających na takie działanie. O wystąpieniu takiej sytuacji będziemy Cię informowali.
   ?>