Polityka prywatności Izby Gospodarki Elektronicznej

Co znajdziesz w tym dokumencie?

Informacje o ochronie Twoich danych osobowych, w tym o Twoich prawach.

Politykę podzieliliśmy na cztery części:

 1. wyjaśnienie pojęć używanych w Polityce, informacje o naszych danych kontaktowych i o Twoich prawach;
 2. szczegółowe informacje o przetwarzaniu Twoich danych osobowych; informacje podaliśmy odrębnie dla każdego formularza, który możesz wypełnić na naszej Stronie oraz w odniesieniu do kontaktu z nami na podane przez nas na Stronie dane kontaktowe;
 3. informacje o przetwarzaniu Twoich danych na naszych profilach w Social Mediach;
 4. informacje o plikach cookies.

Spis treści

Część I – Postanowienia ogólne

 • Administrator
 • Pojęcia używane w Polityce prywatności
 • Twoje prawa dotyczące danych osobowych
 • Prawo sprzeciwu
 • Skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
 • Zabezpieczenie danych osobowych i zagrożenia
 • Pytania do Polityki

Część II – informacje związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w poszczególnych formularzach i w trakcie kontaktu z nami 

 • Kontakt z nami poprzez formularz kontaktowy, e-mail lub numer telefonu
 • Członkowie i Partnerzy e-Izby
 • Udział w konferencjach, galach, konkursach lub innych wydarzeniach
 • Patronaty
 • Pełnomocnicy i Reprezentanci

Część III – nasze profile w Social mediach

 • Korzystanie z naszych profili w Social mediach

Część IV – informacje o plikach cookies i związanym z nimi przetwarzaniu danych osobowych 

 • Wejście na Stronę
 • Czym są pliki cookies i po co je stosujemy
 • Rodzaje plików cookies
 • Jak usunąć pliki cookies
 • Jak blokować pliki cookies
 • Wpływ zmiany ustawień przeglądarki na korzystanie ze Strony
 • Zewnętrzne pliki cookies
 • Załącznik nr 1 – wykaz stosowanych plików cookies

Część I – Postanowienia ogólne

§1 Administrator

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jesteśmy My, czyli Izba Gospodarki Elektronicznej. W dalszej części Polityki prywatności piszemy o sobie w pierwszej osobie lub określamy się jako „Administrator” lub „e-Izba” .
 2. Działamy na podstawie wpisu do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego. Jesteśmy także wpisani do rejestru przedsiębiorców KRS. Nasz numer KRS to 474028, a NIP to 701-039-19-22.
 3. Możesz skontaktować się z nami:
  a. listownie: ul. Łucka 18 lok. 76, 00-845 Warszawa,
  b. e-mailem na adres: biuro@eizba.pl.

§2 Pojęcia używane w Polityce prywatności

Jeżeli w dalszej części naszej Polityki prywatności zauważysz jedno z poniższych pojęć pisane wielką literą, to powinieneś je rozumieć zgodnie z poniższymi definicjami:

 1. „Strona” – strona internetowa, którego główna strona znajduje się pod adresem eizba.pl; w przypadku zapisu do udziału w organizowanych przez nas konkursach, galach, szkoleniach lub innych wydarzeniach lub korzystania z naszej strony dotyczącej mediacji pod pojęciem Strony należy również rozumieć inne nasze strony internetowe np. poświęcone określonej konferencji lub konkursowi, lub mediacjom,
 2. „Polityka” – oznacza niniejszy dokument, czyli politykę prywatności, którą czytasz,
 3. „RODO” – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Tekst RODO znajdziesz tutaj,
 4. „Social media” – portal społecznościowy Facebook, LinkedIn, Twitter oraz inne portale społecznościowe, w których mamy nasze profile.

§3 Twoje prawa dotyczące danych osobowych

 1. Przetwarzamy Twoje dane osobowe, dlatego:
  a. masz prawo dostępu do Twoich danych osobowych i otrzymania ich kopii,
  b. możesz dokonywać ich sprostowania (poprawiania),
  c. możesz żądać usunięcia Twoich danych osobowych, gdy pozwala na to RODO,
  d. masz prawo ograniczenia przetwarzania, w zakresie określonym w RODO.
 2. W częściach II – IV Polityki, znajdziesz informacje o dodatkowych prawach. W niektórych sytuacjach, będziesz miał bowiem dodatkowe możliwości.
 3. Chcesz skorzystać z Twoich praw lub dowiedzieć się o nich więcej? Skontaktuj się z nami. Nasze dane kontaktowe znajdziesz w 1 ust. 3 Polityki.

§4 Prawo sprzeciwu

 1. Po podaniu nam Twoich danych osobowych lub jeżeli sami je zbierzemy, możesz skorzystać z prawa do sprzeciwu. Masz je w dwóch sytuacjach, gdy przetwarzamy Twoje dane osobowe:
  a. na potrzeby marketingu bezpośredniego; takiego sprzeciwu nie musisz uzasadniać;
  b. na podstawie innych naszych prawnie uzasadnionych interesów; taki sprzeciw wymaga uzasadnienia Twoją szczególną sytuacją. Napisz nam, dlaczego nie powinniśmy przetwarzać Twoich danych.
 2. Chcesz skorzystać z prawa sprzeciwu? Skontaktuj się z nami. Nasze dane kontaktowe znajdziesz w 1 ust. 3 Polityki.

§5 Skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Jeżeli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane osobowe niezgodnie z prawem, to możesz wnieść skargę do organu nadzorczego. W Polsce jest nim Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, a jego strona internetowa dostępna jest pod tym adresem: https://uodo.gov.pl/

§6 Zabezpieczenie danych osobowych i zagrożenia

 1. Stosujemy wymagane aktualnymi przepisami o ochronie danych osobowych środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną, czyli w ramach naszej Strony.
 2. Zwracamy uwagę, że szczególnymi zagrożeniami związanymi z korzystaniem z takich serwisów, jak nasz są:
  1. złośliwe oprogramowanie (ang. malware),
  1. programy szpiegujące (ang. spyware),
  1. wyłudzanie informacji poprzez podszywanie się pod godne zaufania podmioty (tzw. phishing),
  1. działania hakerów zmierzające do włamania się do systemów teleinformatycznych,

Z naszej strony podejmujemy działania zmierzające do zabezpieczenia Strony oraz przetwarzanych w nim danych przed tymi zagrożeniami. Pamiętaj też, by samemu przestrzegać zasad bezpieczeństwa. Przykładowo, zainstaluj i na bieżąco aktualizuj program antywirusowy i nie klikaj w linki, ani nie otwieraj załączników z wiadomości, których pochodzenia nie jesteś pewien.

§7 Pytania do Polityki

W przypadku pytań dotyczących Polityki daj nam znać.

Część II – informacje związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w poszczególnych formularzach i w trakcie kontaktu z nami

§8 Kontakt z nami poprzez formularz kontaktowy, e-mail lub numer telefonu

Jeżeli kontaktujesz się z nami, zwróć uwagę na następujące sprawy:

a. W jakim celu i na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane?

 1. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, polegających na udzieleniu odpowiedzi na Twoją wiadomość i rozwiązaniu przedstawionej przez Ciebie sprawy (art. 6 ust. 1 lit f RODO);
 2. Jeżeli Twoja wiadomość dotyczy podjęcia działań zmierzających do nawiązania współpracy, przetwarzanie Twoich danych jest niezbędne do podjęcia działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

b. Jakie masz prawa?

Opisaliśmy je w § 3 – 5 Polityki.

c. Czy musisz podawać nam swoje dane?

Jest to dobrowolne. Bez podania Twoich danych kontaktowych możemy jednak nie być w stanie rozwiązać przedstawionej przez Ciebie sprawy.

d. Komu przekażemy Twoje dane?

 1. podmiotom zajmującym się hostingiem (przechowywaniem) Strony lub danych osobowych dla nas,
 2. podmiotowi obsługującemu naszą Stronę,
 3. dostawcy poczty elektronicznej,
 4. podmiotom świadczącym usługi doradztwa prawnego.

e. Czy Twoje dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy?

Z uwagi na korzystanie z narzędzi dostarczanych przez Google Twoje dane mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy, w tym np. do Stanów Zjednoczonych, co nastąpi na podstawie decyzji Komisji Europejskiej z dnia 10.07.2023 r. wydanej na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE), stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony danych osobowych zapewniony w ramach ochrony danych UE-USA.

f. Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Przez czas potrzebny na rozwiązanie przedstawionej przez Ciebie sprawy, jednak nie dłużej niż do czasu wyrażenia przez Ciebie sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych. Jeżeli natomiast Twoja wiadomość dotyczyła nawiązania z nami współpracy, to przez czas niezbędny do podjęcia działań i prowadzenia z Tobą rozmów w tej sprawie. W zależności od rodzaju poruszonej przez Ciebie sprawy Twoje dane będziemy przetwarzali również przez czas potrzebny na wykazanie, że ją rozwiązaliśmy, czyli przez czas przedawnienia roszczeń – nie dłużej niż 6 lat – lub odpowiednio – 3 lata, jeżeli byłyby to roszczenia związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, o ile nie dojdzie do przerwania biegu tego okresu.

g. Czy na podstawie Twoich danych będą podejmowane zautomatyzowane decyzje, w tym będzie następowało profilowanie?

Nie.

§9 Członkowie i Partnerzy e-Izby

Jeżeli dołączasz do nas jako Członek albo Partner, i wypełniasz w tym celu odpowiednią deklarację, zwróć uwagę na następujące sprawy:

a. W jakim celu i na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane?

 1. Prowadzenie działalności statutowej, polegającej w szczególności na:
 2. podjęciu na Twoje żądanie działań zmierzających do przeprowadzenia procedury związanej z analizą wypełnionej deklaracji,
 3. wydaniu decyzji o przyjęciu albo odmowie przyjęcia w poczet Członków lub Partnerów,
 4. rozpatrywaniu odwołań od decyzji,
 5. reprezentowaniu interesów Członków,
 6. prowadzeniu działalności informacyjnej, badawczej i wydawniczej,
 7. organizowaniu szkoleń, spotkań, konferencji branżowych a także innych inicjatyw edukacyjnych oraz popularyzatorskich na rzecz rozwoju gospodarki elektronicznej,
 8. współpracy z organami administracji rządowej i samorządowej w zakresie rozwoju gospodarki elektronicznej,
 9. współpracy i wymianie doświadczeń ze środowiskami, organizacjami i instytucjami (oświaty, nauki, kultury, gospodarki, masowego przekazu itp.)

– podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest niezbędność do wykonania umowy (nasz Statut ma charakter umowy cywilnoprawnej), której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

 1. Wypełnianie obowiązków prawnych ciążących na Administratorze zgodnie z art. 74 ust. 2 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości i art. 70 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 2. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegających w szczególności na:
 3. dochodzeniu lub obronie przed roszczeniami,
 4. prowadzeniu działań marketingowych.

b. Jakie masz prawa?

Opisaliśmy je w § 3 – 5 Polityki. Możesz skorzystać także z prawa do przenoszenia Twoich danych osobowych na warunkach określonych w RODO.

c. Czy musisz podawać nam swoje dane?

Jest to dobrowolne. Jednak brak danych uniemożliwi nam przyjęcie deklaracji oraz uniemożliwi lub utrudni realizowanie zadań statutowych.

 d. Komu przekażemy Twoje dane?

 1. dostawcom narzędzi do wysyłki mailingów,
 2. kurierom,
 3. podmiotom zajmującym się hostingiem (przechowywaniem) Strony oraz danych osobowych dla nas,
 4. biurom księgowym,
 5. kancelariom prawnym,
 6. podmiotowi obsługującemu naszą Stronę,
 7. dostawcy poczty elektronicznej, podmiotom zajmującym się dochodzeniem w naszym imieniu zaległych składek.

e. Czy Twoje dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy?

Z uwagi na korzystanie z narzędzi dostarczanych przez Google Twoje dane mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy, w tym np. do Stanów Zjednoczonych, co nastąpi na podstawie decyzji Komisji Europejskiej z dnia 10.07.2023 r. wydanej na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE), stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony danych osobowych zapewniony w ramach ochrony danych UE-USA.

f. Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Przez czas trwania naszej relacji wynikającej z faktu członkostwa w e-Izbie lub bycia naszym Partnerem oraz czas niezbędny do wykazania, że nasze statutowe lub umowne obowiązki wykonaliśmy prawidłowo. Czas ten odpowiada długości terminu przedawnienia roszczeń cywilnych, czyli nie dłużej niż 6 lat – lub odpowiednio – 3 lata, jeżeli byłyby to roszczenia związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, o ile nie dojdzie do przerwania biegu tego okresu. W przypadku, gdy dane osobowe zawarte są w dokumentach składanych do urzędu skarbowego lub w związku z płaceniem podatków – okres przechowywania wynosi 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku (okres przedawnienia zobowiązań podatkowych), tj. maksymalnie do 6 lat. W przypadku oparcia przetwarzania na prawnie uzasadnionym interesie – do czasu wyrażenia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych.

g. Czy na podstawie Twoich danych będą podejmowane zautomatyzowane decyzje, w tym będzie następowało profilowanie?

Nie.

§10 Udział w konferencjach, galach, konkursach lub innych wydarzeniach lub korzystanie z oferty edukacyjnej

Jeżeli zgłaszasz za pomocą Strony swój udział w naszych konferencjach, galach, konkursach, innych wydarzeniach lub korzystasz z oferty edukacyjnej – w szczególności w ramach Szkoły Gospodarki Cyfrowej – zwanych dalej „Wydarzeniami”, zwróć uwagę na następujące sprawy:

a. W jakim celu i na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane?

 1. Przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Umowy mogą dotyczyć w szczególności uczestniczenia w konferencjach, galach, konkursach, korzystania z oferty edukacyjnej (kusy, szkolenia, webinary);
 2. Wypełnianie obowiązków prawnych ciążących na Administratorze zgodnie z art. 74 ust. 2 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości i art. 70 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa, w związku z rozliczaniem wpłat związanych z udziałem związanych z udziałem w Wydarzeniach oraz nagród przyznanych laureatom konkursów (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 3. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią prawnie uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegających na:
 4. organizowaniu konkursów i akredytowaniu zgłoszeń uczestników,
 5. prowadzeniu działań marketingowych polegających na wysyłaniu do Ciebie Newslettera, o ile go zamówisz i podasz w tym celu adres e-mail, oraz analizie, czy czytasz wysyłane przez nas Newslettery oraz które treści interesują Cię najbardziej,
 6. prowadzeniu komunikacji związanej z Wydarzeniem, w którym uczestniczysz,
 7. dochodzeniu lub obronie przed roszczeniami.

b. Jakie masz prawa?

Opisaliśmy je w § 3 – 5 Polityki. Możesz skorzystać także z prawa do przenoszenia Twoich danych osobowych na warunkach określonych w RODO.

c. Czy musisz podawać nam swoje dane?

Jest to dobrowolne. Bez ich podania nie możesz jednak mógł zarejestrować swojego udziału w danym Wydarzeniu. Nie będziesz mógł również otrzymywać od nas Newsletterów.

d. Komu przekażemy Twoje dane?

 1. dostawcom narzędzi do wysyłki Newsletterów,
 2. partnerom danego Wydarzenia,
 3. dostawcom narzędzi do przeprowadzania Wydarzeń w formie online, w tym webinarów,
 4. kurierom, jeżeli w związku z udziałem w Wydarzeniu będą do Ciebie przekazywane np. materiały, statuetki lub nagrody,
 5. operatorom płatności, jeżeli dane Wydarzenie jest związane z koniecznością uiszczenia opłaty,
 6. podmiotom zajmującym się hostingiem (przechowywaniem) Strony oraz danych osobowych dla nas,
 7. biurom księgowym,
 8. kancelariom prawnym,
 9. podmiotowi obsługującemu naszą Stronę,
 10. dostawcy poczty elektronicznej.

e. Czy Twoje dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy?

Z uwagi na korzystanie z narzędzi dostarczanych przez Google oraz Microsoft Corporation (Teams) Twoje dane mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy, w tym np. do Stanów Zjednoczonych, co nastąpi na podstawie decyzji Komisji Europejskiej z dnia 10.07.2023 r. wydanej na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE), stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony danych osobowych zapewniony w ramach ochrony danych UE-USA.

f. Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Przez czas:

 1. niezbędny do wykonania umowy o Twój udział w Wydarzeniu oraz do wykazania, że wykonaliśmy ją prawidłowo. Czas ten odpowiada długości terminu przedawnienia roszczeń, czyli nie dłużej niż 6 lat – lub odpowiednio – 3 lata, jeżeli byłyby to roszczenia związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, o ile nie dojdzie do przerwania biegu tego okresu. W przypadku, gdy dane osobowe zawarte są w dokumentach składanych do urzędu skarbowego lub w związku z płaceniem podatków – okres przechowywania wynosi 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku (okres przedawnienia zobowiązań podatkowych), tj. maksymalnie do 6 lat;

2.    prowadzenie działań marketingowych będzie trwać przez czas prowadzenia danej akcji lub do czasu wyrażenia przez Ciebie sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych w tych celach, w tym np. wysyłania i doskonalenia Newslettera.

g. Czy na podstawie Twoich danych będą podejmowane zautomatyzowane decyzje, w tym będzie następowało profilowanie?

Nie.

§11 Patronaty

Jeżeli jesteś organizatorem albo współorganizatorem wydarzenia i ubiegasz się o objęcie przez e-Izbę patronatu nad tym wydarzeniem, i wypełniasz w tym celu odpowiedni wniosek, zwróć uwagę na następujące sprawy:

a. W jakim celu i na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane?

 1. Przetwarzanie danych jest konieczne do przeprowadzenia procedury związanej z analizą wniosku i podjęciem decyzji o objęciu albo odmowie objęcia wydarzenia patronatem, czyli do podjęcia działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy (poprzez akceptację Regulaminu udzielania patronatów przez Izbę Gospodarki Elektronicznej), oraz do wykonywania postanowień Regulaminu (art. 6 ust. 1 lit b RODO);
 2. Wypełnianie obowiązków prawnych ciążących na Administratorze zgodnie z art. 74 ust. 2 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości i art. 70 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa, w związku z rozliczaniem wpłat związanych z udziałem w konferencjach, galach i innych wydarzeniach oraz nagród przyznanych laureatom konkursów (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
 3. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią prawnie uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegających na dochodzeniu lub obronie przed roszczeniami.

b. Jakie masz prawa?

Opisaliśmy je w § 3 – 5 Polityki. Możesz skorzystać także z prawa do przenoszenia Twoich danych osobowych na warunkach określonych w RODO.

c. Czy musisz podawać nam swoje dane?

Jest to dobrowolne. Bez ich podania nie możesz złożyć wniosku o objęcie wydarzenia patronatem.

d. Komu przekażemy Twoje dane?

 1. podmiotom zajmującym się hostingiem (przechowywaniem) Strony oraz danych osobowych dla nas,
 2. biurom księgowym,
 3. kancelariom prawnym,
 4. podmiotowi obsługującemu naszą Stronę,
 5. dostawcy poczty elektronicznej.

e. Czy Twoje dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy?

Z uwagi na korzystanie z narzędzi dostarczanych przez Google Twoje dane mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy, w tym np. do Stanów Zjednoczonych, co nastąpi na podstawie decyzji Komisji Europejskiej z dnia 10.07.2023 r. wydanej na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE), stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony danych osobowych zapewniony w ramach ochrony danych UE-USA.

f. Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Przez czas niezbędny do rozpoznania wniosku o objęcie wydarzenia patronatem, a w przypadku objęcia wydarzenia patronatem przez czas trwania umowy w tym przedmiocie. W obu przypadkach dane będziemy przetwarzać także czas niezbędny do wykazania, że nasze obowiązki wykonaliśmy prawidłowo. Czas ten odpowiada długości terminu przedawnienia roszczeń, czyli nie dłużej niż 6 lat – lub odpowiednio – 3 lata, jeżeli byłyby to roszczenia związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, o ile nie dojdzie do przerwania biegu tego okresu. W przypadku, gdy dane osobowe zawarte są w dokumentach składanych do urzędu skarbowego lub w związku z płaceniem podatków – okres przechowywania wynosi 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku (okres przedawnienia zobowiązań podatkowych), tj. maksymalnie do 6 lat. W przypadku oparcia przetwarzania na prawnie uzasadnionym interesie – do czasu wyrażenia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych.

g. Czy na podstawie Twoich danych będą podejmowane zautomatyzowane decyzje, w tym będzie następowało profilowanie?

Nie.

§ 12 Pełnomocnicy i Reprezentanci

Jeżeli jesteś reprezentantem lub pełnomocnikiem Członka, Partnera lub podmiotu, w którego imieniu składasz deklarację członkowską albo partnerską, zwróć uwagę na następujące sprawy:

a. Z jakiego źródła mamy Twoje dane?

Twoje dane osobowe zostały udostępnione nam przez podmiot, który reprezentujesz, wynikają z dokumentów przedłożonych nam przez ten podmiot, bądź zostały pozyskane przez nas z rejestrów publicznych (KRS, CEIDG) lub bezpośrednio od Ciebie. 

b. Jaki zakres Twoich danych przetwarzamy?

Zakres Twoich danych osobowych przetwarzanych przez Administratora może obejmować – odpowiednio do Twojej roli – imię i nazwisko, adres do korespondencji, numery nadane w odpowiednich rejestrach państwowych (np. numer PESEL), dane kontaktowe, w tym adres e-mail, numer telefonu, zajmowane w ramach organizacji stanowisko lub pełnioną funkcję, zakres pełnomocnictwa.

c. W jakim celu i na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane?

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w związku z rozpatrywaniem deklaracji lub w związku z faktem, że podmiot, który reprezentujesz jest Członkiem lub Partnerem Izby, czyli w celu wykonywania postanowień Statusu Izby – podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest uzasadniony interes administratora oraz podmiotu, który reprezentujesz (art. 6 ust. 1 lit f RODO); prawnie uzasadniony interes polega na zapewnieniu wiarygodnej identyfikacji Członka albo Partnera i jego reprezentantów, w tym pełnomocników, a także na dochodzeniu lub obronie przed roszczeniami.

d. Jakie masz prawa?

Opisaliśmy je w § 3 – 5 Polityki. 

 e. Czy musisz podawać nam swoje dane?

Jest to dobrowolne, ale brak Twoich danych uniemożliwi realizowanie celów wskazanych w pkt c powyżej.

f. Komu przekażemy Twoje dane?

 1. podmiotom zajmującym się hostingiem (przechowywaniem) Strony oraz danych osobowych dla nas,
 2. kancelariom prawnym,
 3. podmiotowi obsługującemu naszą Stronę,
 4. dostawcy poczty elektronicznej.

g. Czy Twoje dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy?

Z uwagi na korzystanie z narzędzi dostarczanych przez Google Twoje dane mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy, w tym np. do Stanów Zjednoczonych, co nastąpi na podstawie decyzji Komisji Europejskiej z dnia 10.07.2023 r. wydanej na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE), stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony danych osobowych zapewniony w ramach ochrony danych UE-USA.

h. Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres pozostawania w relacji prawnej podmiotu, który reprezentujesz oraz Izby. Dane mogą być przetwarzane również przez okres przedawnienia roszczeń. Czas ten odpowiada długości terminu przedawnienia roszczeń, czyli nie dłużej niż 6 lat – lub odpowiednio – 3 lata, jeżeli byłyby to roszczenia związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, o ile nie dojdzie do przerwania biegu tego okresu. W przypadku, gdy dane osobowe zawarte są w dokumentach składanych do urzędu skarbowego lub w związku z płaceniem podatków – okres przechowywania wynosi 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku (okres przedawnienia zobowiązań podatkowych), tj. maksymalnie do 6 lat.

i. Czy na podstawie Twoich danych będą podejmowane zautomatyzowane decyzje, w tym będzie następowało profilowanie?

Nie.

Część III – informacje o przetwarzaniu Twoich danych na naszych profilach w Social Mediach

§13 Korzystanie z naszych profili w Social mediach

Jeżeli korzystasz z naszego profilu, zwróć uwagę na następujące sprawy:

a. W jakim celu i na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane?

Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią prawnie uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegających na:

 1. udzielaniu odpowiedzi na prywatne wiadomości, które do nas skierujesz,
 2. prowadzeniu z Tobą dyskusji w ramach komentarzy pod poszczególnymi postami,
 3. udostępnianiu naszych postów Tobie jako osobie obserwującej nasz profil,
 4. marketingu poprzez informowanie o naszych działaniach oraz o nas samych za pomocą postów, które umieszczamy na naszych profilach, w tym postów sponsorowanych, które są wyświetlane szerszemu gronu użytkowników Social mediów,
 5. odbieraniu i analizie danych statystycznych od podmiotów prowadzących Social media, jak przykładowo danych o wyświetlalności naszych postów od Meta Platforms Ireland Ltd., ich zasięgach, liczbie interakcji, danych demograficznych naszych obserwujących; dane prezentowane nam przez podmioty prowadzące Social media są danymi statystycznymi, jednak są tworzone na podstawie obserwacji przez te spółki Twoich zachowań na naszym profilu.

b. Jakie masz prawa?

Opisaliśmy je w § 3 – 5 Polityki. 

 c. Czy musisz podawać nam swoje dane?

Jest to dobrowolne. Jednak z uwagi na stosowane przez Social media zasady będziemy widzieli Twoje imię, nazwisko (lub nick) oraz zdjęcie, jeżeli do nas napiszesz lub skomentujesz nasz post.

d. Komu przekażemy Twoje dane?

Podmiotom prowadzącym Social media, jak w szczególności Meta Platforms Ireland Limited.

e. Czy Twoje dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy?

Z uwagi na korzystanie z narzędzi dostarczanych przez Google Twoje dane mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy, w tym np. do Stanów Zjednoczonych, co nastąpi na podstawie decyzji Komisji Europejskiej z dnia 10.07.2023 r. wydanej na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE), stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony danych osobowych zapewniony w ramach ochrony danych UE-USA.

f. Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Przez czas potrzebny na prowadzenie opisanych powyżej działań tj. udzielenie odpowiedzi na Twoje wiadomości, prowadzenie dyskusji w Social mediach oraz realizację powyższych celów marketingowych i statystycznych. Przy czym nie będziemy przetwarzać Twoich danych osobowych dłużej niż do czasu wyrażenia przez Ciebie sprzeciwu.

g. Czy na podstawie Twoich danych będą podejmowane zautomatyzowane decyzje, w tym będzie następowało profilowanie?

Nie.

h. Informacja o współadministrowaniu danych z Meta Platforms Ireland Limited:

 1. Administrator i Meta Platforms Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Irlandia) są wspólnymi administratorami Twoich danych zgodnie z artykułem 26 RODO w zakresie przetwarzania danych do celów statystycznych oraz reklamowych.
 2. Współadministrowanie obejmuje zbiorczą analizę danych w celu wyświetlania statystyk aktywności użytkowników Fanpage Administratora.
 3. Zakres odpowiedzialności Meta Platforms Ireland Limited za przetwarzanie Twoich danych

we wskazanych celach:

 • posiadanie podstawy prawnej dla przetwarzania danych na potrzeby statystyk strony
  • zapewnienie realizacji praw osób, których dane dotyczą
  • zgłaszanie naruszeń do organu nadzorczego oraz zawiadamianie, osób których dotyczyło naruszenie o zdarzeniu
  • zapewnienie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych w celu zapewnienia bezpieczeństwa Twoich danych.
 • Zakres odpowiedzialności Administratora za przetwarzanie Twoich danych:
  • posiadanie podstawy prawnej do przetwarzania danych na potrzeby statystyk
  • zrealizowanie obowiązków informacyjnych w zakresie realizowanych przez Administratora celów przetwarzania
 • Meta Platforms Ireland Limited udostępni zasadniczą treść załącznika dotyczącego statystyk

strony osobom, których dotyczą dane (art. 26 ust. 2 RODO), za pośrednictwem danych

zawartych w informacjach o statystykach strony, do których dostęp można uzyskać ze

wszystkich stron.

 • Głównym organem nadzorczym w zakresie wspólnego przetwarzania danych jest irlandzka

Komisja ds. ochrony danych (niezależnie od zapisów art. 55 ust. 2 RODO, w stosownych

przypadkach).

 • Szczegółowe informacje dotyczące wzajemnych uzgodnień pomiędzy administratorami są

dostępne na stronie: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum

 • Z uwagi na to, że część infrastruktury teleinformatycznej Meta Platforms Ireland Limited znajduje się w USA, dane użytkowników platformy Facebook/Instagram mogą być transferowane do Państwa trzeciego (tj. USA). Komisja Europejska nie wydała decyzji stwierdzającej, iż Stany Zjednoczone zapewniają odpowiedni stopień ochrony danych, jednakże Meta Platforms Ireland Limited deklaruje zgodność transferu danych z wymaganiami RODO, m. in. poprzez zastosowanie standardowych klauzul umownych.
 • Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych przez Meta Platforms Ireland

Limited oraz środków ich ochrony można znaleźć pod adresem: https://www.facebook.com/privacy/explanation.

Część IV – informacje o plikach cookies i związanym z nimi przetwarzaniu danych osobowych

§14 Wejście na Stronę

Wejście na Stronę wiąże się z przetwarzaniem przez nas informacji zawartych w plikach cookies. Pliki cookies są zapisywane na Twoim urządzeniu końcowym (np. komputerze, tablecie, smartfonie), a następnie uzyskiwany jest dostęp do znajdujących się w nich informacji. Działania te następują na opisanych poniżej zasadach.

§15 Czym są pliki cookies i po co je stosujemy

Na Stronie stosujemy pliki cookies, czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez Stronę. Chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies? Zajrzyj na Wikipedię pod ten link.

a. W jakim celu i na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane osobowe i wykorzystujemy pliki cookies?  

Cel przetwarzaniaPodstawa prawna przetwarzania
Zapewnienie prawidłowego działania Strony, w tym utrzymania Twojej sesji i świadczenia naszych usług drogą elektroniczną.   

Przykład:
Umożliwiamy Ci zalogowanie się do Strony, a także dostarczamy Ci treści w ramach świadczonych przez nas usług.
Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych w tym celu jest niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną, czyli art. 6 ust. 1 lit. b RODO w zw. z art. 173 ust. 3 p.t. 
Zarządzanie udzielonymi przez Ciebie zgodami na pliki cookies  

Przykład:
Weryfikujemy w jakich celach wyraziłeś zgodę na pliki cookies i dostosowujemy na tej podstawie, które pliki cookies mogą być przechowywane na Twoim urządzeniu. 
Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych w tym celu jest nasz prawnie uzasadniony interes, czyli art. 6 ust. 1 lit. f RODO w zw. z art. 173 ust. 3 p.t.   

Naszym prawnie uzasadnionym interesem jest  właściwa realizacja wymogów prawnych. 
Zapewnienie bezpieczeństwa Strony i przeciwdziałanie nadużyciom.  

Przykład:
Stosujemy pliki cookies, które mają na celu ochronę Strony przed atakami hakerskimi. 
Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych w tym celu jest nasz prawnie uzasadniony interes, czyli art. 6 ust. 1 lit. f RODO w zw. z art. 173 ust. 3 p.t.   

Naszym prawnie uzasadnionym interesem jest  ochrona naszej Strony i użytkowników przed cyberzagrożeniami.   
Optymalizacja ustawień funkcjonalnych polegających na zapisaniu języka Twojej przeglądarki.  

Przykład:
Jeżeli korzystasz z przeglądarki internetowej w języku polskim, dopasujemy do tego Stronę.    
Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych w tym celu jest nasz prawnie uzasadniony interes, czyli art. 6 ust. 1 lit. f RODO w zw. z art. 173 ust. 1 i 2 p.t.   

Naszym prawnie uzasadnionym interesem jest  Optymalizacja działania Strony.  

b. Prawo wycofania zgody
Pamiętaj, że zgodę na pliki cookies (inne niż niezbędne) możesz w każdej chwili wycofać. W tym celu kliknij w ikonę ciasteczka znajdującą się w dolnej części każdej podstrony. 
Wycofanie przez Ciebie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania przed wycofaniem zgody. 

Pamiętaj także, że możesz wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu. Informację na ten temat znajdziesz w § 4 Polityki.

c. Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?  
Do czasu wycofania przez Ciebie zgody na przetwarzanie w danym celu, ale nie dłużej niż przez 365 dni od Twojej ostatniej wizyty na Stronie. Odwołanie przez Ciebie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania przed wycofaniem zgody. 
W przypadku tzw. niezbędnych plików cookies Twoje dane będą przetwarzane przez czas potrzebny na prowadzenie opisanych powyżej działań tj. zapewnienia prawidłowego działania Strony, w tym utrzymania Twojej sesji, zarządzania udzielonymi przez Ciebie zgodami na pliki cookies oraz zapewnienia bezpieczeństwa Strony i przeciwdziałania nadużyciom. 
Jeżeli chcesz uzyskać informacje o okresach ważności poszczególnych plików cookies wyświetl ich listę w narzędziu do zarządzania zgodami.

d. Jakie masz prawa?   
Opisaliśmy je w § 3 i 4 Polityki.

e. Czy musisz podawać nam swoje dane? 
Udostępnienie danych osobowych przetwarzanych za pośrednictwem tzw. niezbędnych plików cookies jest konieczne.  
Udostępnienie danych osobowych przetwarzanych za pośrednictwem plików cookies innych niż niezbędne jest dobrowolne, a brak ich udostępnienia nie wiąże się z żadnymi negatywnymi konsekwencjami. 
Pamiętaj, że w każdej chwili możesz wycofać zgodę na pliki cookies (inne niż niezbędne). W celu zarządzania udzielonymi zgodami wejdź w narzędzie do zarządzania nimi. Odwołanie przez Ciebie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania przed wycofaniem zgody. 

f. Komu przekażemy Twoje dane? 
1) Dostawcy narzędzia do zarządzania zgodami cookies tj. CookieYes Limited.
2) Dostawy narzędzia Recaptcha tj. Google Ireland Ltd.

g. Czy Twoje dane osobowe przekażemy poza Europejski Obszar Gospodarczy?   
Twoje dane osobowe będą przekazywane do:

 • Stanów Zjednoczonych na podstawie decyzji Komisji Europejskiej z dnia 10.07.2023 r. wydanej na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE), stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony danych osobowych zapewniony w ramach ochrony danych UE-USA;
 • do Wielkiej Brytanii na podstawie decyzji Komisji Europejskiej z dnia 28.06.2021 r. wydanej na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE), stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony danych osobowych przez Zjednoczone Królestwo.

  W każdej chwili możesz uzyskać kopię danych osobowych, które przekażemy poza Europejski Obszar Gospodarczy. W tym celu skontaktuj się z nami. Nasze dane kontaktowe znajdziesz w § 1 ust. 3 Polityki.

  h. Czy na podstawie Twoich danych będą podejmowane zautomatyzowane decyzje, w tym będzie następowało profilowanie?  
  Nie. 

  §16 Rodzaje plików cookies

  1. Na Stronie znajduje się kilka rodzajów plików cookies.

  2. Według kryterium czasu przechowywania pliki cookies możemy podzielić na:

  a. sesyjne, które pozostają w pamięci Twojej przeglądarki internetowej do czasu jej wyłączenia,
  b. stałe, które pozostają w pamięci Twojej przeglądarki internetowej, dopóki ich nie skasujesz.

  3. Według kryterium podmiotu, od którego pochodzą pliki cookies możemy je podzielić na:
  a. własne, które pochodzą bezpośrednio od Administratora,
  b. zewnętrzne.

  §17 Jak usunąć pliki cookies

  1. Możesz tak skonfigurować swoją przeglądarkę internetową, by uniemożliwia przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze, telefonie lub tablecie.
  2. Pliki cookies możesz usunąć po ich zapisaniu przez nas. W tym celu możesz skorzystać z: odpowiednich funkcji przeglądarki internetowej, programów służących w tym celu lub odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach Twojego systemu operacyjnego.
  3. Pod tymi linkami znajdziesz informacje o sposobach usunięcia cookies w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych:

   §18 Jak blokować pliki cookies

   1. Możesz tak skonfigurować swoją przeglądarkę internetową, by uniemożliwiała przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze, telefonie lub tablecie. Możesz także wykorzystać w tym celu odpowiednie rozszerzenia do przeglądarek lub programy.
   2. Informacje o sposobie blokowania cookies w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych znajdziesz pod tymi linkami:
   3. Firefox: https://support.mozilla.org/pl/kb/blokowanie-ciasteczek 
   4. Opera: https://help.opera.com/pl/latest/web-preferences/ 
   5. Edge: https://support.microsoft.com/pl-pl/microsoft-edge/usuwanie-plików-cookie-w-przeglądarce-microsoft-edge-63947406-40ac-c3b8-57b9-2a946a29ae09 
   6. Chrome:https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=pl 
   7. Safari: https://support.apple.com/pl-pl/HT201265

   §19 Wpływ zmiany ustawień przeglądarki na korzystanie ze Strony

   Zmiana konfiguracji Twojej przeglądarki internetowej na taką, która uniemożliwia lub ogranicza przechowywanie plików cookies może spowodować ograniczenia funkcjonalności Strony. Do podobnych skutków może prowadzić wykasowanie plików cookies w trakcie korzystania ze Strony. Oznacza to, że niektóre z naszych usług nie będą dostępne bez plików cookies, przykładowo możesz nie móc dokończyć wypełniania deklaracji członkowskiej na naszej Stronie.

   §20 Zewnętrzne pliki cookies

   1. Pliki cookies zamieszczane w Twoim komputerze, telefonie lub tablecie mogą pochodzić od innych usługodawców. Możesz je sam usunąć z Twojego urządzenia. Jak to zrobić wskazujemy w § 17. Pliki te są przechowywane na Twoim urządzeniu przez różny czas, w zależności od danego pliku (maksymalnie przez czas trwania danej sesji).

   • Google Ireland Limited w ramach usług Recaptcha.
   • CookieYes Limited.

    2. Na Stronie znajdują się pliki cookies dostarczane przez:

    3. Przekazywanie danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy tj.:

    • do Stanów Zjednoczonych nastąpi na podstawie decyzji Komisji Europejskiej z dnia 10.07.2023 r. wydanej na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE), stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony danych osobowych zapewniony w ramach ochrony danych UE-USA,
    • do Wielkiej Brytanii nastąpi na podstawie decyzji Komisji Europejskiej z dnia 28.06.2021 r. wydanej na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE), stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony danych osobowych przez Zjednoczone Królestwo.