Kodeks etyki

Niniejszy Kodeks Etyczny został stworzony celem wprowadzenia etyki zawodowej i osobistej członków Izby Gospodarki Elektronicznej oraz podmiotów z nią współpracujących.

KODEKS ETYKI CZŁONKÓW IZBY GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ (e-Izby)

Każdy członek oraz partner Izby Gospodarki Elektronicznej (zwanej dalej e-Izbą) zobowiązuje się:

  1. W komunikacji i stosunkach z e-Izbą, w tym jej organami,  członkami i partnerami  podawać swoje imię i nazwisko, imię i nazwisko osoby lub nazwę podmiotu lub podmiotów, dla których pracuje lub które reprezentuje, a także na wezwanie organów e-Izby poinformować o interesach, w których działa, celach lub zamiarach oraz o klientach lub członkach, których reprezentuje, o ile informacje te są związane z działalnością e-Izby i  nie są objęte tajemnicą przedsiębiorstwa członka lub partnera,
  2. Dbać o to, aby informacje, jakich dostarcza do e-Izby, w szczególności składając deklarację członkowską lub partnerską i ich aktualizacje, były pełne, aktualne i prawdziwe, a także podawać informacje w interesie e-Izby, członków lub partnerów e-Izby w sposób zgodny z prawdą przy zachowaniu wysokich biznesowych i etycznych standardów postępowania,
  3. Nie uzyskiwać od członków e-Izby ani współpracujących z e-Izbą podmiotów, instytucji czy osób fizycznych, ani też od swoich klientów ani kontrahentów, ani nie próbować uzyskać, informacji lub decyzji w nieuczciwy sposób lub za pomocą  nieodpowiedniego postępowania, a także nie nakłaniać tych podmiotów do naruszania zasad postępowania, jakim podlegają,
  4. Nie czerpać korzyści materialnych z udostępniania  osobom trzecim kopii dokumentów otrzymanych od e-Izby lub innych instytucji, z którymi współpracuje e-Izba, za wyjątkiem przypadków objętych wyraźną zgodą e-Izby,
  5. Rzetelnie informować e-Izbę i jej organy, a także, w razie konieczności, pozostałych członków lub partnerów e-Izby o obowiązkach wynikających z umowy lojalnościowej, o zachowaniu poufności lub podobnych obowiązkach ciążących na członku lub partnerze e-Izby, z powodu których nie będzie on mógł prawidłowo wykonywać obowiązków względem e-Izby,
  6. Podnosić kompetencje i poszerzać wiedzę w dziedzinach, w których działa lub się specjalizuje, oraz zobowiązywać się do podejmowania wyłącznie tych działań, które jest w stanie wykonać zgodnie ze swoimi umiejętnościami, wiedzą i kompetencjami,
  7. Zapewniać przejrzystość swoich prac w ramach e-Izby, w szczególności informować organy e-Izby i podmioty zaangażowane w dane prace e-Izby o wynikach prac, ujawniając wszystkie znane mu istotne fakty,
  8. Wykonywać swoje obowiązki wynikające ze statusu członka lub partnera e-Izby ze starannością i troską zawodową, zgodnie z obowiązującymi w branży e-commerce standardami zawodowymi,
  9. Postępować zgodnie ze standardami i regulacjami wewnętrznymi wyznaczonymi przez e-Izbę,
  10. Przy zatrudnianiu  osób wcześniej zatrudnionych lub współpracujących z e-Izbą, w tym asystentów, stażystów i praktykantów, przestrzegać spoczywającego na tych osobach obowiązku stosowania się do przepisów i wymogów dotyczących poufności, jakim podlegają.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 lit. d) pkt i) Statutu e-Izby rażące lub uporczywe naruszanie Kodeksu Etyki Członków e-Izby może skutkować wezwaniem przez Zarząd e-Izby do zaniechania naruszeń, a także w razie niezastosowania się do wezwania ? wykluczeniem z e-Izby.