Regulamin udzielania patronatów
przez Izbę Gospodarki Elektronicznej

Regulamin udzielania patronatów
przez Izbę Gospodarki Elektronicznej

I. Postanowienia ogólne

§ 1

W niniejszym regulaminie udzielania patronatów przez Izbę Gospodarki Elektronicznej, zwanym dalej „Regulaminem”, pod poniższymi pojęciami należy rozumieć:
a. „e-Izba” – Izbę Gospodarki Elektronicznej, z siedzibą w Warszawie, ul. Łucka 18 lok. 76, 00-845 Warszawa, zarejestrowaną w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, a także w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 474028, której akta rejestrowe prowadzone są przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, NIP 701-039-19-22, REGON 146832492;
b. „Wnioskodawca” – organizator lub współorganizator Wydarzenia, który ubiega się o objęcie przez e-Izbę patronatu nad tym Wydarzeniem;
c. „Wydarzenie” – przedsięwzięcie, które zgodnie z wnioskiem Wnioskodawcy ma być objęte patronatem e-Izby, a w szczególności: konferencja lub webinar.

§ 2

1. Regulamin określa zasady ubiegania się o objęcie przez e-Izbę patronatu nad Wydarzeniem, zasady udzielania patronatów oraz zakres świadczeń e-Izby wynikających z uzyskania patronatu e-Izby.
2. Patronaty udzielane przez e-Izbę mają na celu wspieranie Wydarzeń, które wpisują się w cele statutowe e-Izby, a w szczególności przyczyniają się do rozwoju przedsiębiorczości w sektorze gospodarki elektronicznej lub dotyczą zagadnień istotnych z perspektywy gospodarki elektronicznej.

II. Ubieganie się o patronat i objecie Wydarzenia patronatem

§ 3

1. W celu uzyskania patronatu e-Izby nad Wydarzeniem konieczne jest złożenie wniosku w oparciu o szablon wniosku udostępniany przez e-Izbę (Wniosek o objęcie wydarzenia patronatem Izby Gospodarki Elektronicznej).
2. Wniosek może być złożony w formie pisemnej, w formie dokumentowej z jej ograniczeniem do wiadomości e-mail z dołączonym skanem podpisanego wniosku o objęcie patronatu nad Wydarzeniem lub za pomocą formularza internetowego, jeżeli e-Izba udostępni taką możliwość.
3. Wniosek musi być podpisany zgodnie z zasadami reprezentacji Wnioskodawcy, a w przypadku złożenia wniosku przez pełnomocnika, konieczne jest dołączenie do wniosku pełnomocnictwa.

§ 4

1. Wniosek musi zawierać:
a. dane Wnioskodawcy, a w przypadku, gdy Wnioskodawca jest współorganizatorem Wydarzenia, również dane pozostałych współorganizatorów,
b. adres e-mail i numer telefonu do kontaktu z Wnioskodawcą,
c. informacje o Wydarzeniu, a zwłaszcza: jego termin, przedmiot, szczegółową agendę, listę prelegentów, informację o innych podmiotach, które udzieliły patronatu, informację o sponsorach Wydarzenia, adres www strony internetowej Wydarzenia, przewidywaną liczbę uczestników oraz informację czy udział w Wydarzeniu jest odpłatny,
d. regulamin Wydarzenia albo informację, że Wydarzenie nie ma regulaminu,
e. informację czy Wydarzenie jest jednorazowe, czy też jest to kolejna edycja danego Wydarzenia,
2. Wniosek może także zawierać uzasadnienie dla ubiegania się o patronat e-Izby.
3. e-Izba zwraca uwagę, że objęcie patronatem Wydarzenia organizowanego lub współorganizowanego przez podmioty, które nie są członkiem lub partnerem e-Izby w rozumieniu jej Statutu, jest odpłatne. Od zasady tej e-Izba może odstąpić jedynie w szczególnie uzasadnionych przypadkach.

§ 5

1. e-Izba może żądać od Wnioskodawcy przekazania dodatkowych wyjaśnień, informacji lub dokumentów w określonym przez e-Izbę terminie, jednak nie krótszym niż 3 dni.
2. e-Izba rozpatruje wnioski o objecie Wydarzenia patronatem w terminie 21 dni od dnia ich otrzymania. Do biegu tego czasu nie wlicza się dni od dnia wysłania do Wnioskodawcy żądania, o którym mowa w ustępie powyższym do dnia wykonania tego żądania przez Wnioskodawcę.

§ 6

e-Izba może odmówić objęcia Wydarzenia patronatem, jeżeli:
a. objęcie patronatem Wydarzenia nie będzie przyczyniało się do realizacji celów statutowych e-Izby lub będzie z nimi sprzeczne;
b. Wydarzenie promuje lub porusza zagadnienia sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, lub przyczynia się do propagowania zachowań sprzecznych z prawem lub dobrymi obyczajami;
c. agenda Wydarzenia, w tym dobór prelegentów, nie będą dawały rękojmi jego wysokiego poziomu merytorycznego;
d. Wnioskodawca nie zrealizował w terminie żądania e-Izby, o którym mowa w § 5 ust. 1 Regulaminu;
e. z uwagi na zbyt późne złożenie wniosku w stosunku do terminu określonego w § 5 ust. 2 Regulaminu wniosek zostałby rozpatrzony już po obyciu się Wydarzenia.

§ 7

1. O objęciu lub odmowie objęcia Wydarzenia patronatem e-Izba informuje Wnioskodawcę e-mailem.
2. Wnioskodawca, który nie jest członkiem albo partnerem e-Izby w rozumieniu jej Statutu, ma obowiązek zapłacić e-Izbie wynagrodzenie w kwocie 8 000 zł netto za objecie Wydarzenia patronatem w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji o jego udzieleniu.

III. Świadczenia e-Izby

§ 8

1. e-Izba w ramach patronatu udzielonego danemu Wydarzeniu:
a. zamieści informację o Wydarzeniu w wybranym przez siebie kanale albo w wybranych przez siebie kanałach komunikacyjnych e-Izby, jak przykładowo na stronie internetowej e-Izby, w komunikacji z członkami e-Izby lub w kanałach społecznościowych e-Izby;
b. udziela Wnioskodawcy niewyłącznej licencji, bez prawa do udzielania sublicencji, na korzystanie z przekazanego Wnioskodawcy przez e-Izbę logotypu. Licencja ta jest ograniczona czasowo do 30-ego dnia po zakończeniu Wydarzenia i obejmuje jedynie pole eksploatacji w postaci umieszczania logotypu na stronie www Wydarzenia, profilach Wydarzenia w mediach społecznościowych i materiałach promocyjnych dotyczących Wydarzenia z wyraźnym wyróżnieniem, że e-Izba jest patronem Wydarzenia. Przy czym, licencja ta jest wypowiedziana ze skutkiem natychmiastowym w przypadku podjęcia przez e-Izbę decyzji o cofnięciu patronatu danemu Wydarzeniu;
2. Wszelkie materiały, które będą stanowiły podstawę dla zamieszczenia przez e-Izbę informacji o Wydarzeniu zgodnie z § 8 ust. 1 lit. a Regulaminu Wnioskodawca przekaże e-mailem na adres, z którego otrzymał informację o objęciu Wydarzenia patronatem. Materiały te należy przekazać z odpowiednim wyprzedzeniem, które nie może być krótsze niż 7 dni przed Wydarzeniem, chyba że e-Izba wyraźnie zgodziła się na inny termin. W przypadku naruszenia tego terminu e-Izba może nie zrealizować świadczenia, o którym mowa w § 8 ust. 1 lit. a.
3. Szczegółowe wymogi dotyczące powyższych materiałów dotyczące m.in. ich objętości, będą przekazywane Wnioskodawcy przez e-Izbę w wiadomościach e-mail. Grafika promująca Wydarzenie z logiem e-Izby musi mieć rozmiar 2240×1260.

IV. Cofnięcie patronatu

§ 9

1. e-Izba może cofnąć patronat Wydarzeniu, jeżeli:
a. Wnioskodawca pozostaje w opóźnieniu z zapłatą wynagrodzenia e-Izby za objęcie Wydarzenia patronatem;
b. po objęciu Wydarzenia patronatem e-Izba uzyska informacje, które na podstawie § 6 Regulaminu mogłyby uzasadniać odmowę objęcia Wydarzenia patronatem.
2. Postanowienie § 7 ust. 1 Regulaminu stosuje się odpowiednio.

V. Postanowienia końcowe

§ 10

Wszelkie spory powstałe na tle Regulaminu będą rozstrzygane polubownie. W przypadku braku możliwości polubownego rozwiązania danego sporu będzie on rozstrzygany przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla adresu biura e-Izby.

§ 11

Regulamin jest dostępny w biurze e-Izby oraz na stronie internetowej https://eizba.pl/regulamin-patronaty/

pl