Stanowiska, postulaty, opinie Izby Gospodarki Elektronicznej

Stanowiska i postulaty legislacyjne Izby Gospodarki Elektronicznej (e-Izba), które przekazywaliśmy do Premiera, Ministerstw oraz Komisji Europejskiej.

Księga Niwelowania Barier Legislacyjnych

Opracowanie przygotowane przez koordynatorów legislacyjnych e-Izby oraz konsultantów biznesowych z firm zrzeszonych w Izbie Gospodarki Elektronicznej. Księga Niwelowania Barier Legislacyjnych naświetla bariery prawne hamujące rozwój e-gospodarki.

Pobierz plik
Opracowanie przygotowane przez koordynatorów legislacyjnych e-Izby oraz konsultantów biznesowych z firm zrzeszonych w Izbie. Księga Niwelowania Barier Legislacyjnych naświetla bariery prawne hamujące rozwój e-gospodarki.

Pobierz plik

Odpowiedzi e-Izby

Odpowiedź Izby Gospodarki Elektronicznej na pismo Pawła Selery, Dyrektora Departamentu Podatku od Towarów i Usług, ws. równych ram konkurencyjnych dla przedsiębiorców polskich, europejskich i poza UE 17.11.2020

Pobierz plik
Odpowiedź Izby Gospodarki Elektronicznej na pismo minister Wandy Buk ws. prac nad nowymi regulacjami z zakresu łączności elektronicznej, które mają na celu wdrożenie postanowień Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1972 z dnia 11 grudnia 2018 r. ustanawiającej Europejski Kodeks Łączności Elektronicznej.

Pobierz plik
Odpowiedź e-Izby dot. Digital Package dla Ministerstwa Finansów. Odpowiedź została przygotowana przez koordynatora tematu: Panią Martę Kasztelan, Sowiński i Partnerzy Kancelaria Radców Prawnych i Doradcy Podatkowego spółki partnerskiej.

Pobierz plik
Pismo do Premiera Mateusza Morawieckiego w związku z upublicznieniem przez Rządowe Centrum Legislacji projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne nr UA31 (dalej jako ?Projekt?) z dnia 22 września 2017 r., poniżej przedstawiamy stanowisko reprezentowane przez Członków Izby Gospodarki Elektronicznej (dalej jako ?e-Izba?).

Pobierz plik

Stanowiska e-Izby

Stanowisko Izby Gospodarki Elektronicznej do projektu z dnia 14.08.2020 ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo bankowe wraz z załącznikiem do projektu

Pobierz plik
Propozycje Izby Gospodarki Elektronicznej dotyczące problemu nierównych warunków prawnych konkurencji ze sprzedawcami spoza UE, a zwłaszcza z Chin

Pobierz plik
Stanowisko e-Izby dotyczące art. 6 – 8 projektu rozporządzenia e-Privacy w wersji zaproponowanej przez prezydencję chorwacką.

Pobierz plik
Stanowisko e-Izby dotyczące rządowego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych z dnia 15.07.2019 roku.

Pobierz plik
Stanowisko Izby Gospodarki Elektronicznej dotyczące projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia 2016/679-nr druku3050-

Pobierz plik
Stanowisko Izby Gospodarki Elektronicznej dotyczące projektu ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz ustawy o czasie pracy kierowców - nr projektu UD277.

Pobierz plik
23.03.2018r. przekazaliśmy Ministerstwu rozbudowaną wersję naszego poprzedniego stanowiska, które dostępne jest tutaj:

Pobierz plik
Stanowisko Izby Gospodarki Elektronicznej dotyczące projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ?on promoting fairness and transparency in online intermediated trade?

Pobierz plik
Stanowisko Izby Gospodarki Elektronicznej dotyczące projektu ustawy o zmianie ustawy ? Prawo własności przemysłowej.

Pobierz plik
W odpowiedzi na projekt z dnia 31 października 2017 r. ws. rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw, Izba Gospodarki Elektronicznej, zwana dalej ?e-Izbą?, przedstawia następujące stanowisko odnoszące się do ww projektu.

Pobierz plik
Stanowisko e-Izby dotyczące projektu ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy przepisy wprowadzające ustawę o ochronie danych osobowych.

Pobierz plik
W odpowiedzi na projekt z dnia 22 września 2017 r. ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (CIT), ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT), oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, zwany dalej ?Nowelizacją? opublikowany na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji, Izba Gospodarki Elektronicznej, zwana dalej ?e-Izbą?, przedstawia następujące stanowisko odnoszące się do wybranych planowanych zmian ustawodawczych.

Pobierz plik
Stanowisko Izby Gospodarki Elektronicznej w ramach konsultacji projektu dokumentu pn. Rekomendacje Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia w zakresie bezpieczeństwa oraz rozwiązań technologicznych stosowanych podczas przetwarzania dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej. 30.06.2017

Pobierz plik
Stanowisko Izby Gospodarki Elektronicznej w sprawie projektu ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej. Sygnatura pisma: S/LEG/PL/2016003

Pobierz plik
Stanowisko wstępne Izby Gospodarki Elektronicznej dotyczące objęcia branży handlu elektronicznego zakresem podmiotowym regulacji dotyczącej nowej formy opodatkowania działalności handlowej i usługowej.

Pobierz plik
W dniu 23 grudnia 2015 r. wpłynął do Sejmu RP projekt ustawy o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 154), zwany dalej ?Projektem?. Autorzy powyższego wyszli z inicjatywą wprowadzenia nowych przepisów, w związku z koniecznością dostosowania systemu prawa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 30 lipca 2014 r. (sygn. akt K 23/11). We wspomnianym orzeczeniu, Trybunał zakwestionował konstytucyjność wybranych przepisów m.in. z ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2015 r. poz. 355 i 529) dotyczących trybu i zakresu pozyskiwania przez Policję oraz inne organy, danych w toku czynności podejmowanych w ramach kontroli operacyjnej. Projekt zakłada wprowadzenie nowego katalogu danych, które będzie mogła uzyskiwać Policja i inne organy państwa (danych internetowych), jak również nakłada na przedsiębiorców obowiązek zapewnienia na własny koszt warunków technicznych i organizacyjnych umożliwiających prowadzenie kontroli operacyjnej, który to obowiązek w przypadku usługodawców świadczących usługi drogą elektroniczną będzie nową powinnością.

Pobierz plik
Stanowisko e-Izby w sprawie projektu poselskiego Ustawy o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym.

Pobierz plik